บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 10

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 10

Results

-

#1. ปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ควรจะได้รับการแก้ไข คือ ข้อใด

#2. นวัตกรรมที่ควรนำมาใช้ในการแก้ปัญหานี้ คือ อะไร

ข้อต่อไป

#3. หากครูพัฒนานวัตกรรมในการแก้ปัญหานี้ ตัวแปรต้นของการวิจัยข้อนี้คืออะไร

ข้อต่อไป

#4. ตัวแปรตามของการวิจัย คือ ข้อใด

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดไม่ควรเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้

ข้อต่อไป

#6. งานวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบทักษะการอ่านโดยวิธีการสอนแบบปกติกับการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน” ตัวแปรต้น ในการวิจัย คือข้อใด

#7. จากข้อ 6 ตัวแปรตามคือข้อใด

ข้อต่อไป

#8. สัญลักษณ์ใดแสดงค่าเฉลี่ยของประชากร

ข้อต่อไป

#9. สัญลักษณ์ใดแสดงค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อต่อไป

#10. สัญลักษณ์ใดแสดงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *