บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 11

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 11

Results

-

#1. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีกี่ขั้นตอน

ข้อต่อไป

#2. ขั้นตอนแรกสุดของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือข้อใด

ข้อต่อไป

#3. ประธานกรรมการทีมประสานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือใคร

ข้อต่อไป

#4. นักเรียนกลุ่มใดควรให้การช่วยเหลือเป็นลำดับแรกสุด

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ข้อต่อไป

#6. SAR หมายถึง อะไร

ข้อต่อไป

#7. ปัจจุบันครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องทำ SAR กี่มาตรฐาน

ข้อต่อไป

#8. ID plan หมายถึงอะไร

ข้อต่อไป

#9. คำว่า Innovation หมายถึงอะไร

ข้อต่อไป

#10. หากให้เลือกส่งงานเพียง 1 ชิ้นงานใดที่จะต้องส่งก่อนเป็นลำดับแรก

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *