บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 12

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 12

Results

-

#1. ปรัชญา หมายถึงข้อใด

ข้อต่อไป

#2. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนตามความสนใจของตนเอง คือ ปรัชญาใด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาสารัตถนิยม

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดคือหลักการสำคัญของปรัชญาอัตถิภาวะนิยม

ข้อต่อไป

#5. ในปัจจุบัน จิตวิทยา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใด

ข้อต่อไป

#6. Learning by doing เป็นแนวคิดของใคร

ข้อต่อไป

#7. คำกล่าวที่ว่า "ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น" เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#8. จิตวิทยาการศึกษามีประโยชน์ด้านใด

ข้อต่อไป

#9. นักจิตวิทยาที่ให้ความสำคัญกับแรงขับทางเพศ คือ ใคร

ข้อต่อไป

#10. ผู้อธิบายว่าจิตของมนุษย์เปรียบเสมือนภูเขาน้ำแข็ง คือใคร

ข้อต่อไป

#11. ทฤษฎีการเสริมแรง เกิดจากแนวคิดของนักการศึกษาคนใด

ข้อต่อไป

#12. บิดาแห่งจิตวิทยาการศึกษา คือ ใคร

ข้อต่อไป

#13. สัตว์ทดลองของนักจิตวิทยาคนใดไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#14. บทเรียนสำเร็จรูปเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากแนวคิดของใคร

ข้อต่อไป

#15. ครูคนใดใช้แนวคิดการเรียนแบบเสริมแรงทางบวก

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *