บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 17

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 17

Results

-

#1. ประสิทธิภาพของนวัตกรรม E๑/E๒ เท่ากับ ๗๕.๖๕/๘๐.๐๒ หมายถึงอะไร

ข้อต่อไป

#2. การทดลองแบบ one - Group pretest - post test แบบ ๐๑ หมายถึงอะไร

ข้อต่อไป

#3. สถิติที่ใช้เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบก่อนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง คืออะไร

ข้อต่อไป

#4. ปัญหาและความสำคัญของการวิจัย จะถูกกำหนดไว้ในบทใด

ข้อต่อไป

#5. งานวิจัยบทใดไม่ต้องมีการอ้างอิง

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดไม่จำเป็นต้องปรากฏในการเขียนบทคัดย่อ

ข้อต่อไป

#7. ปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ควรจะได้รับการแก้ไข คือข้อใด

#8. นวัตกรรมรายบุคคลที่ควรนำมาใช้ในการแก้ปัญหานี้ คืออะไร

#9. ตัวแปรต้นของการวิจัยข้อนี้คืออะไร

#10. ตัวแปรตามของการวิจัย คือ ข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *