บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 18

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 18

Results

-

#1. ระเบียบว่าด้วยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 กำหนดให้ครู 1 คน ดูแลนักเรียนจำนวนกี่คน

เฉลยข้อ 3 จำนวน 30 คน

ระเบียบว่าด้วยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 กำหนดให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับหมายเป็นผู้ควบคุม และจะต้องมีครูเป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมดูแลในการเดินทางโดยครูหนึ่งคนต่อนักเรียนหรือนักศึกษาไม่เกิน 30 คน

ข้อต่อไป

#2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 กำหนดให้หัวหน้าสถานศึกษามีอำนาจสั่งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษเป็นเวลากี่วัน

เฉลยข้อ 3 ไม่เกิน 7 วัน
เหตุผล กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 กำหนดให้หัวหน้าสถานศึกษามีอำนาจสั่งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษเป็นเวลาไม่เกิน 7 วัน

ข้อต่อไป

#3. แนวทางการชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาและชักธงชาติลงจะตรงกับเวลาใด

เฉลยข้อ 2 ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเวลา 08.00 นาฬิกา ชักธงชาติลงเวลา 18.00 นาฬิกา
เหตุผล การประดับธงชาติและกำหนดเวลาชักธงชาติขึ้นและลงดำเนินการไปในแนวทางเดียวกันชักขึ้นเวลา 08.00 นาฬิกา ชักลงเวลา 18.00 นาฬิกา

ข้อต่อไป

#4. ระเบียบว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษากำหนดให้วันสำคัญใดที่ไม่ต้องชักธงและประดับธงชาติ

เฉลยข้อ 3 วันกองทัพไทย
เหตุผล วันสำคัญที่ต้องชักธงได้แก่ วันขึ้นปีใหม่ วันมาฆบูชา วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันสงกรานต์ วันฉัตรมงคล วันพืชมงคล วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสหประชาชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันรัฐธรรมนูญ แต่ในวันกองทัพไทยไม่ต้องชักธงและประดับธงชาติ

ข้อต่อไป

#5. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาไม้ได้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพทางด้านใด

เฉลยข้อ 4 ด้านการปฏิบัติต่อผู้อื่น
เหตุผล มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษามี 3 ด้าน ประกอบด้วยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตนแต่ไม่ได้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพทางด้านการปฏิบัติต่อผู้อื่น

ข้อต่อไป

#6. ข้อใด ไม่จัดเป็น บทบาทและหน้าที่ของครู

เฉลยข้อ 4 เป็นนักแสดง
เหตุผล บทบาทและหน้าที่ของครูประกอบด้วย ครูจะต้องเป็นนักวิจัย ต้องเป็นนักวิเคราะห์ ต้องเป็นนักวิจารณ์ทั้งปัญหาของตนเองและจะต้องมีความสามารถนำคุณค่าของบทเรียนมาเป็นตัวเชื่อมโยงผสมผสานให้เกิดการแก้ไข้ปัญหาในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพแต่ไม่ได้เป็นนักแสดง

ข้อต่อไป

#7. ข้อใด ไม่จัดเป็น เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

เฉลยข้อ 4 การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการจัดการเรียนรู้
เหตุผล เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูประกอบด้วยการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน เป็นต้น ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการจัดการเรียนรู้จึงไม่จัดเป็นเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดที่ ไม่จัดเป็น สมรรถนะวิชาชีพครู

เฉลยข้อ 4 ความฉลาดทางอารมณ์
เหตุผล เป็นสมรรถนะวิชาชีพครูประกอบด้วยความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานดังนั้นความฉลาดจึงไม่จัดเป็นสมรรถนะวิชาชีพครู

ข้อต่อไป

#9. สมรรถนะหลักของวิชาชีพครูประกอบด้วยกี่สมรรถนะ

เฉลยข้อ 4 5 สมรรถนะ
เหตุผล สมรรถนะหลักของวิชาชีพครูประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานการบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

ข้อต่อไป

#10. สมรรถนะประจำสายงานของวิชาชีพครูประกอบด้วยกี่สมรรถนะ

เฉลยข้อ 4 6 สมรรถนะ
เหตุผล สมรรถนะประจำสายงานของวิชาชีพครูประกอบด้วย 6 สมรรถนะ คือ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนภาวะผู้นำครูและการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้

ข้อต่อไป

#11. สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ข้อใดไม่ถูกต้อง

เฉลยข้อ 4 สมรรถนะด้านเศรษฐกิจ
เหตุผล สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและมีจิตวิญญาณความเป็นครู ดังนั้นสมรรถนะด้านเศรษฐกิจจึงไม่จัดเป็นสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้

ข้อต่อไป

#12. หลักธรรมเรื่องวุฑฒิธรรม 4 มีความสำคัญอย่างไร

เฉลยข้อ 4 ทำให้เกิดความเจริญงอกงาม
เหตุผล ความสำคัญของหลักธรรมเรื่องวุฑฒิธรรม 4 คือ เป็นความเจริญงอกงาม 4 ประการประกอบด้วย การคบหาสัตบุรุษ เอาใจใส่เล่าเรียนศึกษาหาความรู้จริง การใช้เหตุผลไตร่ตรองและการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

ข้อต่อไป

#13. การปฏิบัติตนที่เหมาะสมของผู้เป็นเจ้านายกับลูกน้องหรือระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยควรนำหลักธรรมใดมาปฏิบัติจึงจะมีความเหมาะสมที่สุด

เฉลยข้อ 2 ปปัญจธรรม 3
เหตุผล หลักธรรมเรื่องปปัญจธรรม 3 เป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่คอยขัดขวางมิให้บุคคล บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ง่าย ๆ ประกอบด้วย 3 ประการ คือ ตัณหา ทิฏฐิ และมานะ

ข้อต่อไป

#14. การนำหลักธรรมเรื่องหิริ โอตตัปปะ มาปฏิบัติจะทำให้เกิดสิ่งใดในสังคม

เฉลยข้อ 1 ความสงบสุขในสังคม
เหตุผล หลักธรรมเรื่องหิริ – โอตตัปปะ (ธรรมคุ้มครองโลก) คือ ความเกรงกลัวและความละอายแก่ใจต่อบาปซึ่งจะทำให้เกิดความสงบสุขในสังคม

ข้อต่อไป

#15. การปฏิบัติตามคำสอนของหลักธรรมเรื่องขันติ โสรัจจะ จะส่งผลต่อบุคคลอย่างไร

เฉลยข้อ 1 เกิดความอดทน อดกลั้น
เหตุผล หลักธรรมเรื่องขันติ – โสรัจจะ เป็นหลักธรรมอันทำให้งามแก่บุคคลที่มีหลักธรรมนี้ ยิ่งบุคคลใดมีความอดทนมากเท่าไรก็จะมีความงามเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

ข้อต่อไป

#16. การที่บุคคลจะทำงานได้ประสบผลสำเร็จควรยึดหลักธรรมใดมาเป็นแนวทาง จึงจะมีความเหมาะสม

เฉลยข้อ 4 อิทธิบาท 4
เหตุผล หลักธรรมในเรื่องอิทธิบาท 4 เป็นส่วนประกอบสำคัญจึงจะสามารถทำให้การประกอบอาชีพเหล่านั้นประสบความสำเร็จได้ ประกอบด้วย ฉันทะ คือ ความพอใจในงานที่ทำ วิริยะ คือ ความเพียรหรือความขยันในการทำงาน จิตตะ คือ ความเอาใจสาในการงานและวิมังสา คือ การใช้ปัญญา และพิจารณาไตร่ตรอง

ข้อต่อไป

#17. หลักธรรมที่เป็นเครื่องหมายของคนดีคือข้อใด

เฉลยข้อ 4 กตัญญู – กตเวที
เหตุผล หลักธรรมเรื่องกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดีโดยผู้ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมเรื่อง กตัญญู – กตเวที จึงได้ชื่อว่าเป็นคนดี ประกอบด้วย กตัญญู คือ การรู้สำนึกถึงบุญคุณของผู้ที่เคยให้ความช่วยเหลือเรา และกตเวที คือ การรู้สำนึกถึงบุญคุณของผู้ที่เคยให้ความช่วยเหลือเราแล้วตอบแทนพระคุณของท่านเหล่านั้นเมื่อมีโอกาสสมควร

ข้อต่อไป

#18. การปฏิบัติตามหลักธรรมใด ที่เป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกันของคนในสังคมไว้

เฉลยข้อ 4 สังคหวัตถุ 4
เหตุผล หลักธรรมเรื่องสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมในการยึดเหนี่ยวน้ำใจของกันและกันไว้เป็นการสงเคราะห์หรือช่วยเหลือกันของบุคคลในสังคมมีหลักการปฏิบัติที่สำคัญ 4 ประการ คือ การให้ทาน ปิยวาจาต่อผู้อื่น อัตถจริยา และสมานัตตา

ข้อต่อไป

#19. หลักธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองในปัจจุบันคือข้อใด

เฉลยข้อ 4 ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4
เหตุผล หลักธรรมเรื่องทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 เป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์และผลสำเร็จในปัจจุบันประกอบด้วยการถึงพร้อมด้วยความหมั่นเพียรถึงพร้อมด้วยการรักษา การคบคนดีเป็นมิตรและการเลี้ยงชีวิตตามกำลังทรัพย์ที่หามาได้

ข้อต่อไป

#20. สัตบุรุษหรือคนดีเป็นผู้ที่นำหลักธรรมใดมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

เฉลยข้อ 3 สัปปุริสธรรม 7
เหตุผล หลักธรรมเรื่องสัปปุริสธรรม 7 เป็นหลักธรรมสำหรับสัตบุรุษหรือคนดี มี 7 ประการ คือ การรู้จักเหตุ การรู้จักผล การรู้จักตน การรู้จักประมาณ การรู้จักเวลา การรู้จักชุมชนและการรู้จักบุคคล

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *