บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 19

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 19

Results

-

#1. การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ จะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมในข้อใด

เฉลยข้อ 4 สาราณียธรรม 6
เหตุผล หลักธรรมเรื่องสาราณียธรรม 6 เป็นหลักธรรมเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะประกอบด้วย การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน การใช้วาจาที่ดีต่อกัน การคิดในสิ่งที่ดีต่อกัน การรู้จักการแบ่งปันให้ทรัพย์ให้แก่กันและกัน การเป็นผู้มีศีลมีระเบียบวินัยในตนเองและการปรับความเข้าใจให้ตรงกัน

ข้อต่อไป

#2. หลักธรรมในพระพุทธศาสนา เรื่องใดที่จัดเป็นกฎธรรมชาติหรือสามัญลักษณะ

เฉลยข้อ 2 ไตรลักษณ์
เหตุผล หลักธรรมเรื่องไตรลักษณ์ เป็นกฎธรรมชาติหรือสามัญลักษณะหรือลักษณะทั่วไปของมนุษย์มี 3 ประการ คือ อนิจจัง คือ ความไม่เที่ยงแท้ ไม่แน่นอน หรือการเปลี่ยนแปลง ทุกขัง คือ ความทุกข์ หรือ สภาพที่มนุษย์ทนไม่ได้ และ อนัตตา คือ ความไม่มีตัวตน ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง

ข้อต่อไป

#3. รากแหง้าหรือต้นตอแห่งความดีในพระพุทธศาสนาจะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมใด

เฉลยข้อ 3 อกุศลมูล 3
เหตุผล หลักธรรมเรื่องอกุศลมูล 3 หมายถึง รากเหง้าของความชั่วหรืออกุศล ประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ

ข้อต่อไป

#4. ชาวพุทธที่เป็นชายซึ่งเคร่งครัดในการรักษาศีลในพระพุทธศาสนาเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมใด

เฉลยข้อ 2 อุบาสกธรรม 7
เหตุผล หลักธรรมเรื่องอุบาสกธรรม 7 หมายถึง ธรรมของอุบาสก หรือชาวพุทธที่เป็นชายซึ่งเคร่งครัดในการรักษาศีล ซึ่งมี 7 ประการ ได้แก่ การไปวัดตามโอกาสที่เหมาะสม หมั่นฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอการรักษาศีลให้บริสุทธิ์และมั่นคงยิ่งขึ้น ศรัทธาในพะภิกษุโดยเสมอกัน การตั้งใจฟังธรรมให้เกิดกุศล ทำบุญ
ตามหลักการในพระพุทธศาสนา การเอาใจใส่ทะนุบำรุงในกิจการของพระพุทธศาสนา

ข้อต่อไป

#5. ข้อใด ไม่จัดเป็น ลักษณะสำคัญของนวัตกรรม

เฉลยข้อ 4 เป็นสิ่งลอกเลียนของคนอื่น
เหตุผล นวัตกรรม คือ การกระทำใหม่ ๆ หรือการพัฒนาปรับปรุงหรือดัดแปลงจากสิ่งใด ๆ แล้วทำให้สิ่งนั้นมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น ดังนั้นสิ่งที่ลอกเลียนของคนอื่นไม่จัดเป็นลักษณะสำคัญของนวัตกรรม

ข้อต่อไป

#6. นวัตกรรมทางการศึกษา สามารถแบ่งได้เป็นกี่ประเภท

เฉลยข้อ 4 5 ประเภท
เหตุผล นวัตกรรมการศึกษา แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ นวัตกรรมด้านสื่อสารการสอน นวัตกรรมด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมด้านหลักสูตร นวัตกรรมด้านการวัดและการประเมินผลนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ

ข้อต่อไป

#7. การนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการศึกษาควรปฏิบัติตามข้อใด

เฉลยข้อ 3 เทคโนโลยีต้องผ่านการวิจัยและพัฒนามาก่อน
เหตุผล การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาจึงต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมด้วยในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนาโดยการศึกษาข้อมูลของเทคโนโลยีนั้นอย่างรอบด้านในทางทฤษฎี จากนั้นนำเทคโนโลยีที่ได้ไปหาคุณภาพด้วยรูปแบบต่าง ๆ แล้วนำไปทดลองใช้ จากนั้นนำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นแล้วจึงนำไปทดลองใช้จริง

ข้อต่อไป

#8. ปรัชญาด้านจิตวิทยาและสังคมที่มุ่งเน้นการให้ความรู้โดยผู้ที่มีความรู้เท่านั้นจัดเป็นปรัชญาในข้อใด

เฉลยข้อ 3 นิรันตรนิยม
เหตุผล ปรัชญานิรันตรนิยม (Peremialism) เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ โดยผู้ที่มีความรู้เท่านั้นที่จะสามารถใช้ความคิดเหตุผลและตัดสินใจถูกต้องมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการทางปัญญาและคุณธรรม

ข้อต่อไป

#9. ทฤษฎี “ Constructivism” มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด

เฉลยข้อ 3 การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
เหตุผล ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่ม (Constructivism) จะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของนักเรียนเกิดขึ้นด้วยตัวนักเรียนเอง การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม คือ การเรียนรู้ด้วยการสืบสวนสอบสวนและการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ข้อต่อไป

#10. การออกหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาวิชาสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท

เฉลยข้อ 4 5 ประเภท
เหตุผล การออกแบบหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาวิชา มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเนื้อหาวิชา แบ่งเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย หลักสูตรแบบรายวิชา หลักสูตรแบบสาขาวิชา หลักสูตรหมวดวิชาหลักสูตรสัมพันธ์วิชาและหลักสูตรเน้นกระบวนการ

ข้อต่อไป

#11. การออกแบบหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่มีลักษณะสำคัญตามข้อใด

เฉลยข้อ 4 เน้นกระบวนการหรือทักษะ
เหตุผล การอออกแบบหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นหลักสูตรที่มองถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ คำนึงถึงความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญจึงไม่เน้นทางด้านกระบวนการหรือทักษะ

ข้อต่อไป

#12. ข้อใด ไม่จัดเป็น ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์

เฉลยข้อ 4 การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น
เหตุผล ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ประกอบด้วย เนื้อหา การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ การกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ กลั่นกรองด้วยปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู้การกำหนดเป็นจุดประสงค์ของหลักสูตร เลือกประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การประเมินผล ดังนั้นการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นจึงไม่จัดเป็นขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์

ข้อต่อไป

#13. ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรของทาบา ประกอบด้วยกี่ขั้น

เฉลยข้อ 4 7 ขั้น
เหตุผล ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรของทาบา ประกอบด้วย 7 ขั้น คือ การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น การกำหนดวัตถุประสงค์ การเลือกเนื้อหาสาระ การจัดการเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ การเลือกประสบการณ์เรียนรู้การจัดการเกี่ยวกับประสบการณ์เรียนรู้และการตัดสินใจว่าจะประเมินอะไร และวิธีการประเมิน

ข้อต่อไป

#14. ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรของ เซเลอร์ อเล็กซานเดอร์และเลวิส ประกอบด้วยกี่ขั้น

เฉลยข้อ 2 4 ขั้น
เหตุผล การพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์ อเล็กซานเดอร์และเลวีส ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือการกำหนดจุดหมายวัตถุประสงค์และขอบข่ายที่ต้องการพัฒนาการออกแบบหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้และการประเมินหลักสูตร

ข้อต่อไป

#15. ข้อใด ไม่จัดเป็น ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา

เฉลยข้อ 4 การกลั่นกรองคือปรัชญาทางการศึกษา
เหตุผล ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวาครอบคลุมกระบวนการ 6 ขั้นตอน คือ การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรด้านปรัชญา การศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การศึกษาวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การงานแผนการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การประเมินผล ดังนั้นการกลั่นกรอง คือ ปรัชญาทางการศึกษาจึงไม่จัดเป็นขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา

ข้อต่อไป

#16. ข้อใด ไม่จัดเป็น จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ . 2551

เฉลยข้อ 3 มีทักษะทางวิชาชีพที่ดี
เหตุผล จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ดังนั้นการมีทักษะทางวิชาชีพที่ดีจึงไม่จัดเป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

ข้อต่อไป

#17. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยกี่ประการ

เฉลยข้อ 3 ประกอบด้วย 5 ประการ
เหตุผล หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามรถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ข้อต่อไป

#18. ข้อใด ไม่จัดเป็น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

เฉลยข้อ 4 รักพวกพ้อง
เหตุผล หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ดังนั้นการรักพวกพ้องจึงไม่จัดเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ข้อต่อไป

#19. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้จำนวนกี่กลุ่มสาระ

เฉลยข้อ 3 จำนวน 8 กลุ่มสาระ
เหตุผล หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข้อต่อไป

#20. การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานยึดหลักการในข้อใด

เฉลยข้อ 2 ผู้เรียนมีความสำคัญสูงสุด
เหตุผล การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานยึดหลักการผู้เรียนมีความสำคัญสูงสุดรวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอังพึงประสงค์พัฒนาทักษะต่าง ๆ อันเป็นสมรรถนะสำคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *