บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 2

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 2

Results

-

#1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เป็น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามข้อใด

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข้อต่อไป

#3. การแบ่งระดับการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. ข้อใด ไม่ใช่ การวัดและประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

ข้อต่อไป

#6. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกเลิกการออกข้อสอบ ONET ปี 2560 ของสานักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวิชาใด

ข้อต่อไป

#7. ระดับชั้นใดที่มีการกาหนดตัวชี้วัดการเรียนรู้ต่างจากพวก

ข้อต่อไป

#8. เอกสารหลักฐานใดต่างจากพวก

ข้อต่อไป

#9. ประกาศนียบัตร คือข้อใด

ข้อต่อไป

#10. เอกสารหลักฐานใดให้เมื่อออกจากโรงเรียนทุกกรณี

ข้อต่อไป

#11. หลักสูตรสถานศึกษาจะสามารถนำไปใช้ได้เมื่อไร

ข้อต่อไป

#12. จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นคือข้อใด

ข้อต่อไป

#13. การสอนแบบบูรณาการเหมาะกับระดับชั้นใด

ข้อต่อไป

#14. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนข้อใดสอดคล้องกับ Active learning มากที่สุด

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดต่อไปนี้คือ passive learning

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *