บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 23

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 23

Results

-

#1. ข้อใดไม่จัดเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เฉลยข้อ 4 ระดับชั้นอุดมศึกษา
เหตุผล ดังนั้นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงไม่จัดเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อต่อไป

#2. การประกันคุณภาพนอกเป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานใด

เฉลยข้อ 3 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
เหตุผล การประกันคุณภาพภายนอกเป็นบทบาทหน้าที่ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรอง

ข้อต่อไป

#3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนกี่ปี

เฉลยข้อ 3 จำนวน 12 ปี
เหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษาจำนวน 12 ปี

ข้อต่อไป

#4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีการจัดการศึกษาภาคบังคับจำนวนกี่ปี

เฉลยข้อ 3 จำนวน 9 ปี
เหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีการจัดการศึกษาภาคบังคับจำนวน 9 ปีโดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่ 7 เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่ 16 เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับ

ข้อต่อไป

#5. การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยึดหลักใดสำคัญที่สุด

เฉลยข้อ 2 ผู้เรียนมีความสำคัญ
เหตุผล การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด

ข้อต่อไป

#6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีความสอดคล้องกับสิ่งใด

เฉลยข้อ 4 ความถนัดของผู้เรียน
เหตุผล กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีความสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคล

ข้อต่อไป

#7. บุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาการศึกษาคือบุคคลใด

เฉลยข้อ 3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เหตุผล สภาการศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษาทุกระดับเป็นต้น ประกอบด้วยรัฐมนตรีเป็นประธาน

ข้อต่อไป

#8. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ไม่ได้ ทำหน้าที่ในข้อใด

เฉลยข้อ 4 ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
เหตุผล สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา จึงไมได้ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ข้อต่อไป

#9. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษาจำนวนกี่คน

เฉลยข้อ 3 จำนวน 9 คน
เหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษาจำนวน 9 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดไม่ใช่ หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

เฉลยข้อ 4 ข้าราชการในสำนักพระราชวัง
เหตุผล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บุคลากรทางการศึกษา หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษารวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และการปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษา ดังนั้น ข้าราชการในสำนักพระราชวังจึงไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อต่อไป

#11. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กำหนดให้บุคคลใดดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เฉลยข้อ 3 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เหตุผล คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ก.ค.ศ.” ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธาน

ข้อต่อไป

#12. กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี

เฉลยข้อ 4 คราวละ 4 ปี
เหตุผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมกรผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี

ข้อต่อไป

#13. กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดให้ข้าราชการครูต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด

เฉลยข้อ 4 มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย
เหตุผล ผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป คือ มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ข้อต่อไป

#14. ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่ประเภท

เฉลยข้อ 2 3 ประเภท
เหตุผล ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี 3 ประเภท คือ ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาและตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดไม่จัดเป็นตำแหน่งครู มีวิทยฐานะตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

เฉลยข้อ 2 ครูผู้ช่วย
เหตุผล ตำแหน่งครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มีวิทยฐานะ คือ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ดังนั้น ตำแหน่งครูผู้ช่วยจึงไม่จัดเป็นตำแหน่งคร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *