บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 25

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 25

Results

-

#1. สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน

เฉลยข้อ 2 จำนวนไม่เกิน 25 คน
เหตุผล สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมีจำนวนไม่เกิน 25 คน สมาชิกประกอบด้วยผู้แทนจากคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ จำนวนไม่เกิน 5 คน จากแต่ละสภาเด็กและเยาวชนอำเภอในจังหวัด คณะบริหารประกอบด้วยประธานสภาคนหนึ่งและผู้บริหารอีกไม่เกิน 20 คน

ข้อต่อไป

#2. สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน

เฉลยข้อ 3 จำนวน 100 คน
เหตุผล สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครมีจำนวน 100 คน ประกอบด้วยผู้แทนนักเรียนหรือนักศึกษาจากสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ในระดับมัธยมศึกษา จำนวนไม่เกิน 20 คน ผู้แทนนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา จำนวนไม่เกิน 20 คน
ผู้แทนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา จำนวนไม่เกิน 20 คน ผู้แทนเด็กและเยาวชนซึ่งไม่ได้อยู่ในสังกัดจำนวนไม่เกิน 40 คน

ข้อต่อไป

#3. คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร มีสมาชิกจำนวนกี่คน

เฉลยข้อ 1 จำนวน 21 คน
เหตุผล คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครมีจำนวนทั้งหมด 21 คน ประกอบด้วย ประธานสภาคนหนึ่ง และผู้บริหารอีกไม่เกิน 20 คน

ข้อต่อไป

#4. สภาเด็กละเยาวชนแห่งประเทศไทย ไม่ได้ประกอบไปด้วยตำแหน่งใด

เฉลยข้อ 4 ประธานสภาผู้แทนราษฎร
เหตุผล สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดทุกจังหวัดประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครผู้แทนเด็กและเยาวชน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองจากกลุ่มเด็กและเยาวชนจำนวน 38 คน ดังนั้นประธารสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้เป็นสมาชิกของสภาเด็กและ
เยาวชนแห่งประเทศไทย

ข้อต่อไป

#5. คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย มีคุณสมบัติที่สำคัญคือข้อใด

เฉลยข้อ 3 อายุไม่เกิน 25 ปี ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
เหตุผล คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย มีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ มีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นต้น มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

ข้อต่อไป

#6. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ไม่ได้กำหนดให้บุคคลใดเป็นคนพิการ

เฉลยข้อ 4 ผู้ที่มีปัญหาทางครอบครัว
เหตุผล พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 กำหนดให้คนพิการ หมายถึง บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสารจิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้
หรือความบกพร่องอื่นใด ดังนั้นผู้ที่มีปัญหาทางครอบครัวจึงไม่จัดเป็นผู้พิการ

ข้อต่อไป

#7. ข้อใด ไม่ใช่สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาของคนพิการ

เฉลยข้อ 4 สิทธิการศึกษาในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง
เหตุผล สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาคนพิการมีสิทธิทางการศึกษา คือ การได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายการเลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษาระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคำนึงถึงความสามารถความสนใจ ความถนัดและความต้องการจำเป็นพิเศษของบุคคลนั้น แต่ผู้พิการไม่มีสิทธิการศึกษาในสถาน
ศึกษาที่มีชื่อเสียง

ข้อต่อไป

#8. บุคคลใดที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการส่งเสริม การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

เฉลยข้อ 1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เหตุผล คระกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธาน กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 10 คน ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงไม่ได้เป็นคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

ข้อต่อไป

#9. องค์ประกอบของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการมีจำนวนกี่คน

เฉลยข้อ 2 จำนวน 13 คน
เหตุผล องค์ประกอบของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการมีจำนวน 13 คน

ข้อต่อไป

#10. ข้อใด ไม่ใช้ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

เฉลยข้อ 4 กำหนดตำแหน่งของพนักงานของกองทุน
เหตุผล คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอนโยบายยุทธศาสตร์ แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเสนอความเห็นและให้คำปรึกษาต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดหลักสูตรการกำหนดมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินและการทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ ดังนั้น กำหนดตำแหน่งของพนักงานของกองทุนจึงไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

ข้อต่อไป

#11. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการคราวละกี่ปี

เฉลยข้อ 3 คราวละ 3 ปีไม่เกิน 2 วาระ
เหตุผล วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

ข้อต่อไป

#12. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 กำหนดให้สถานศึกษาของเอกชนไม่มีลักษณะสำคัญตามข้อใด

เฉลยข้อ 4 เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เหตุผล พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 กำหนดให้โรงเรียนนอกระบบมีลักษณะสำคัญ คือ เป็นสถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในระบบหรือโรงเรียนนอกระบบ ที่มิใช่เป็นสถาบันอุดมศึกษา

ข้อต่อไป

#13. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

เฉลยข้อ 3 คราวละ 3 ปี ไม่เกิน 2 วาระ
เหตุผล คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีวาระคราวละ 3 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระมิได้

ข้อต่อไป

#14. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คือ ตำแหน่งใด

เฉลยข้อ 2 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เหตุผล ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คือ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบ

เฉลยข้อ 3 ผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีสัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
เหตุผล คุณสมบัติสำคัญของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบคือเป็นบุคคลมีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นต้น

ข้อต่อไป

#16. คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบที่เป็นนิติบุคคล มีลักษณะตามข้อใด

เฉลยข้อ 3 มีผู้ถือหุ้น ที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 50 % ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
เหตุผล คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบที่เป็นนิติบุคคล คือ ต้องมีจำนวนหุ้น หรือทุนเป็นของผู้ถือหุ้นส่วนที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งขงจำนวนหุ้นหรือทุนทั้งหมดและจะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมด

ข้อต่อไป

#17. ตำแหน่งใด ไม่จัดเป็น คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบ

เฉลยข้อ 4 ผู้แทนนักเรียน
เหตุผล คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบ ประกอบด้วย ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการผู้อำนวยการ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครูและผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 1 คน แต่ไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการดังนั้นผู้แทนนักเรียนไม่จัดเป็นคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบ

ข้อต่อไป

#18. หากโรงเรียนในระบบใด ไม่จัดทำเอกสารเป็นภาษาไทยมีโทษในลักษณะใด

เฉลยข้อ 3 ปรับไม่เกิน 50,000 บาท
เหตุผล โทษของโรงเรียนในระบบที่จัดทำเอกสารเป็นภาษาไทยคือปรับไม่เกิน 50,000 บาท

ข้อต่อไป

#19. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลางอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบุคคลใด

เฉลยข้อ 2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เหตุผล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลางอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อต่อไป

#20. ข้อใด ไม่ใช่ บทบาทหน้าที่ของสภาการศึกษา

เฉลยข้อ 4 แต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรทางการศึกษา
เหตุผล หน้าที่สำคัญของสภาการศึกษาที่สำคัญคือพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ การพิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาให้ดำเนินการเป็นไปตามแผน ดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นต้น ดังนั้น แต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรทางการศึกษาจึงไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของสภาการศึกษา

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *