บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 26

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 26

Results

-

#1. คณะกรรมการสภาการศึกษาจะไม่มีตัวแทนจากหน่วยงานใดเข้ามาร่วมเป็นกรรมการ

เฉลยข้อ 4 องค์กรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
เหตุผล คณะกรรมการสภาการศึกษาประกอบด้วยรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ พระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น ดังนั้น
คณะกรรมการสภาการศึกษาจะไม่มีตัวแทนจากองค์กรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเข้ามาร่วมเป็นกรรมการ

ข้อต่อไป

#2. การกำหนดนโยบายของสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด

เฉลยข้อ 4 คณะกรรมการการอุดมศึกษา
เหตุผล การกำหนดนโยบายของสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้อต่อไป

#3. คณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นโดยสภาการศึกษาอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของบุคคลใด

เฉลยข้อ 1 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เหตุผล คณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นโดยสภาการศึกษาอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อต่อไป

#4. ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษาผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา คือ ใคร

เฉลยข้อ 2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เหตุผล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ข้อต่อไป

#5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กำหนดให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใด

เฉลยข้อ 2 ทำเลที่ตั้งของสถานศึกษา
เหตุผล พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กำหนดให้การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนประชากรวัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่น ดังนั้น จึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับทำเลที่ตั้งของสถานศึกษา

ข้อต่อไป

#6. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาในลักษณะใด

เฉลยข้อ 3 การศึกษาตลอดชีวิต
เหตุผล การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสนใจ ความต้องการ โอกาส ความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล

ข้อต่อไป

#7. “สำนักงาน กคศ.” มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมในด้านใด

เฉลยข้อ 4 การศึกษาตามอัธยาศัย
เหตุผล สำนักงาน กศน. มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น

ข้อต่อไป

#8. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมีจำนวนเท่าใด

เฉลยข้อ 3 จำนวน 8 คน
เหตุผล คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมีจำนวน 8 คน

ข้อต่อไป

#9. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กำหนดให้คุรุสภามีบทบาทหน้าที่ในด้านใด

เฉลยข้อ 3 กำหนดมาตรฐานวิชาชีพครู
เหตุผล พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กำหนดให้คุรุสภามีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ควบคุมความประพฤติและการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ข้อต่อไป

#10. คณะกรรมการคุรุสภาที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีจำนวนกี่คน

เฉลยข้อ 3 จำนวน 19 คน
เหตุผล กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเลือกตั้งมาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจำนวน 19 คน

ข้อต่อไป

#11. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภาจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด

เฉลยข้อ 4 อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี มีสัญชาติไทย
เหตุผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ มีความซื่อสัตย์และยุติธรรมเป็นประจักษ์ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกิจการคุรุสภา เป็นต้น

ข้อต่อไป

#12. ผู้ที่จะสามารถดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ต้องมีประสบการณ์ทำงานกี่ปี

เฉลยข้อ 4 ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
เหตุผล ผู้ที่จะสามารถดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี

ข้อต่อไป

#13. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กำหนดให้การศึกษาภาคบังคับมีระยะเวลากี่ปี

เฉลยข้อ 3 ระยะเวลา 9 ปี
เหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กำหนดให้การศึกษาภาคบังคับมีระยะเวลา 9 ปี

ข้อต่อไป

#14. โทษของผู้ปกครองที่ไม่ส่งเด็กเข้าศึกษาในสถานศึกษาภาคบังคับมีโทษตามข้อใด

เฉลยข้อ 4 ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
เหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กำหนดให้ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควรกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เด็กมิได้รับเรียนในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ข้อต่อไป

#15. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาการศึกษา (ซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา) ไม่ได้ มีการกำหนดให้มีการพัฒนาในด้านใด

เฉลยข้อ 4 ส่งเสริมให้เรียนวิชาสามัญ
เหตุผล คณะกรรมการนโยบายพัฒนาการศึกษา (ซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา) กำหนดนโยบายในการพัฒนาการศึกษาของไทย 6 ด้านแต่ไม่ได้มีการส่งเสริมให้เรียนวิชาสามัญ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *