บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 28

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 28

Results

-

#1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่กำหนดไว้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของไทย

เฉลยข้อ 1 ผู้กระทำผิดมีสิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรม
เหตุผล สิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่กำหนดไว้รัฐธรรมนูญเช่น สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา สิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรม เป็นต้น

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับสิทธิเสรีในการประกอบอาชีพของชนชาวไทย

เฉลยข้อ 2 มีการแข่งขันกันได้อย่างเสรี
เหตุผล สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพของชนชาวไทย เช่น ประชาชนมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม เป็นต้น

ข้อต่อไป

#3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้รัฐจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้กับประชาชนไม่น้อยกว่ากี่ปี

เฉลยข้อ 3 ไม่น้อยกว่า 12 ปี
เหตุผล รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้รัฐจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้กับประชาชนไม่น้อยกว่า 12 ปี

ข้อต่อไป

#4. ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐทางด้านสวัสดิการจะต้องมีอายุกี่ปี

เฉลยข้อ 4 อายุเกิน 60 ปี
เหตุผล รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้ประชาชนซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ และ ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

ข้อต่อไป

#5. เมื่อหน่วยงานของราชการกระทำผิดหรือละเว้นการกระทำจนทำให้เกิดความเสียหายประชาชนชาวไทยมีสิทธิตามข้อใด

เฉลยข้อ 2 การฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐ
เหตุผล รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิที่จะฟ้องหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้รับผิดเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับสิทธิในการชุมนุมและการสมาคมที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน

เฉลยข้อ 1 การชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ
เหตุผล สิทธิในการชุมนุมและการสมาคมที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันกำหนดให้ประชาชนมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

ข้อต่อไป

#7. สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญของประชาชนในข้อใดที่ไม่ถูกต้อง

เฉลยข้อ 1 การพยายามล้มล้างรูปแบบการปกครอง
เหตุผล ประชาชนมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศไทยโยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ จะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัมมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดไม่จัดเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน

เฉลยข้อ 4 การสนับสนุนให้มีการทุจริต ประพฤติมิชอบ
เหตุผล หน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน คือ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศ พิทักษ์ รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ แต่การสนับสนุนให้มีการทุจริต ประพฤติมิชอบไม่จัดเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย

ข้อต่อไป

#9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปัจจุบันกำหนดให้รัฐสภาของไทยมีสมาชิกจำนวนกี่คน

เฉลยข้อ 3 จำนวน 750 คน
เหตุผล รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 500 คน และวุฒิสภาจำนวน 250 คน รวมทั้งหมดจำนวน 750 คน

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสมาชิกสภาผุ้แทนราษฎรของไทยที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

เฉลยข้อ 3 แบบแบ่งเขตจำนวน 350 คน แบบสัดส่วนจำนวน 150 คน รวม 500 คน
เหตุผล สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 500 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 350 คน มาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจำนวน 150 คน

ข้อต่อไป

#11. จำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีจำนวนเท่าไร

เฉลยข้อ 4 จำนวน 250 คน
เหตุผล วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 250 คน ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน โดยในการแบ่งกลุ่มต้องการสมัครและรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเอง

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

เฉลยข้อ 3 อายุ 35 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
เหตุผล คุณสมบัติของรัฐมนตรีที่สำคัญได้แก่การเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

ข้อต่อไป

#13. คณะกรรมการที่ศาลตั้งขึ้นมาวินิจฉัยชี้ขาดหากเกิดปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลต่าง ๆ จะมีบุคคลใดเป็นประธาน

เฉลยข้อ 2 ประธานศาลฎีกา
เหตุผล กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจระหว่างศาลยุติธรรม ศาลปกครองหรือศาลทหารให้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกิน 4 คน

ข้อต่อไป

#14. การวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลใด

เฉลยข้อ 1 ศาลรัฐธรรมนูญ
เหตุผล ศาลรัฐธรรมนูญ มีอำนาจตัดสินคดีความขัดแย้งที่เกี่ยวกับความขัดแย้งในการตีความตายบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมฉบับปัจจุบัน

เฉลยข้อ 4 อายุ 45 ปี จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี มีสัญชาติไทย
เหตุผล คุณสมบัติสำคัญต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดมีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปีบริบูรณ์ในวันเสนอชื่อ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ข้อต่อไป

#16. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันกำหนดให้มีตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินจำนวนกี่คน

เฉลยข้อ 3 จำนวน 3 คน
เหตุผล ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจำนวน 3 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชน

ข้อต่อไป

#17. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ปปช. )

เฉลยข้อ 2 มีจำนวน 9 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี
เหตุผล คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีก 8 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา กรรมการมีวาระการคำรงตำแหน่ง 9 ปี และให้ดำรงตำแหน่ง 6 ปี

ข้อต่อไป

#18. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับจำนวนและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

เฉลยข้อ 3 มีจำนวน 7 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี
เหตุผล คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีก 6 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากการแนะนำของวุฒิสภามีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

ข้อต่อไป

#19. คุณสมบัติสำคัญของผู้ที่มีสิทธิในการเลือกตั้งตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือข้อใด

เฉลยข้อ 3 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีสัญชาติไทย มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90 วัน
เหตุผล ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง

ข้อต่อไป

#20. การพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรใด

เฉลยข้อ 4 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เหตุผล การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีอำนาจพิจารณาพิพากษาและคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เปิดเผยและเป็นที่สุด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *