บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 29

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 29

Results

-

#1. ศาลยุติธรรมมีกี่ระดับ อะไรบ้าง

ข้อต่อไป

#2. บุคคลในข้อใดที่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของชนชาวไทย

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดไม่ใช่กฎหมายมหาชน

ข้อต่อไป

#5. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันมีพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจทางใด

ข้อต่อไป

#6. ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา คือใคร

ข้อต่อไป

#7. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันกำหนดให้รัฐสภาประกอบด้วยตำแหน่งใดบ้าง

ข้อต่อไป

#8. จำนวนสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กำหนดไว้กี่คนและได้มาโดยวิธีใด

ข้อต่อไป

#9. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) แบ่งเป็นกี่ประเภท แต่ละประเภทมีจำนวน ส.ส. เท่าใด

ข้อต่อไป

#10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันกำหนดให้มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กี่คน

ข้อต่อไป

#11. รัฐสภาของประเทศไทย กำเนิดขึ้นเมื่อวันที่เท่าใด

ข้อต่อไป

#12. เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ หรือ UN (United Nation) คนปัจจุบันคือใคร

ข้อต่อไป

#13. นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยคือใคร

ข้อต่อไป

#14. จังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย คือจังหวัดใด

ข้อต่อไป

#15. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีของไทยคนที่เท่าใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *