ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 3

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 3

Results

-

#1. หากต้องการให้นักเรียนสรุปความรู้ของตนเองควรใช้วิธีสอนแบบใด

ข้อต่อไป

#2. องค์ประกอบของจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูม คือ ข้อใด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดเป็นทักษะการคิดขั้นสูงที่สุดในปัจจุบัน

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดหมายถึงการวัดพุทธิพิสัย

ข้อต่อไป

#5. การสอนให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ ทฤษฎีก่อนแล้วจึงให้ตัวอย่างไปทา คือ การสอนแบบใด

ข้อต่อไป

#6. ครูให้นักเรียนวาดภาพภูเขาหมายถึงครูสอนให้นักเรียนมีพหุปัญญาด้านใด

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดจัดว่าเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมากที่สุด

ข้อต่อไป

#8. CIPPA Model ตัวอักษร P ตัวแรกคือข้อใด

ข้อต่อไป

#9. หมวกหกใบสีที่แสดงข้อเท็จจริง คือสีใด

ข้อต่อไป

#10. การสอนแบบใดถึงจะทาให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.