บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 30

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 30

Results

-

#1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันกำหนดให้มีองคมนตรีจำนวนกี่คน

ข้อต่อไป

#2. ภายหลังสัญญาหมั้น ฝ่ายชายไปสมรสกับหญิงอื่นที่ไม่ใช่คู่หมั้นของตน จะเกิดผลข้อใดในทางกฎหมาย

ข้อต่อไป

#3. การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารคือใคร

ข้อต่อไป

#4. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินของกระบวนการพิจารณาทางคดีทางอาญาคือใคร

ข้อต่อไป

#5. หลังจากที่คณะราษฎรได้ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วได้มอบหมายให้ใครเป็นผู้ที่ร่างเค้าโครงเศรษฐกิจแห่งชาติ

ข้อต่อไป

#6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันกำหนดให้บุคคลใดที่สามารถดำรงตำแหน่งวุฒิสภาได้

ข้อต่อไป

#7. บุคคลใดที่กฎหมายกำหนดให้เป็นผู้ที่สามารถดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีได้

ข้อต่อไป

#8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันกำหนดให้บุคคลใดที่มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี

ข้อต่อไป

#9. การพิพากษาตัดสินคดีความของผู้พิพากษาในศาลเป็นการกระทำไปในนามของใคร

ข้อต่อไป

#10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันกำหนดให้ใครที่มีอำนาจในการยุบสภา

ข้อต่อไป

#11. บุคคลใดที่กฎหมายกำหนดให้สามารถที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้

ข้อต่อไป

#12. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันบัญญัติให้บุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้

ข้อต่อไป

#13. การพิจารณาถอดถอนผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ขององค์กรใด

ข้อต่อไป

#14. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้พระมหากษัตริย์ของไทยทรงอยู่ในพระราชฐานะใด

ข้อต่อไป

#15. องค์กรใดที่มีอำนาจชี้ขาดกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติมีการกระทำอันต้องห้าม

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *