บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 34

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 34

Results

-

#1. หัวหน้าเสรีไทยในสหรัฐอเมริกาสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และต่อมาภายหลังได้เป็นนายกรัฐมนตรี คือใคร

ข้อต่อไป

#2. ในระยะแรกขบวนการชาตินิยมในเวียดนามมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อต่อต้านประเทศตะวันตกชาติใด

ข้อต่อไป

#3. ประเทศใดมีลักษณะการปกครองแตกต่างจากประเทศอื่น

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดมิใช่ข้อดีของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ข้อต่อไป

#5. คำว่า “อำนาจอธิปไตย” ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ หมายความว่าอย่างไร

ข้อต่อไป

#6. การปกครองระบอบประชาธิปไตย มีพื้นฐานจากแนวความคิดที่เน้นความสำคัญเรื่องใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#7. วิธีการใดของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่นิยมใช้กันทั่วไป

ข้อต่อไป

#8. รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศใด

ข้อต่อไป

#9. ประเทศที่เป็นต้นแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาคือประเทศใด

ข้อต่อไป

#10. ประเทศที่เป็นต้นแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี คือประเทศใด

ข้อต่อไป

#11. ประเทศที่เป็นต้นแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี คือ ประเทศใด

ข้อต่อไป

#12. การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีหลักการที่สำคัญตามข้อใด

ข้อต่อไป

#13. สถาบันใดที่รัฐบาลเผด็จการแบบอำนาจนิยมไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดเป็นความแตกต่างระหว่างเผด็จการอำนาจนิยมกับเผด็จการเบ็ดเสร็จ

ข้อต่อไป

#15. สาเหตุที่เผด็จการทหารมักจะอ้างในการทำรัฐประหารยึดอำนาจรัฐคืออะไร

ข้อต่อไป

#16. การปกครองแบบใดที่รัฐบาลควบคุมทางด้านการเมือง แต่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ข้อต่อไป

#17. วัฒนธรรมด้านใดที่เป็นเอกลักษณ์เด่นชัดที่สุดของสังคมของสังคมไทย

ข้อต่อไป

#18. โทษในกฎหมายอาญามี 5 สถาน เรียงตามลำดับความหนักเบาของโทษ ดังนี้คือ

ข้อต่อไป

#19. การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติได้ด้วยวิธีใด

ข้อต่อไป

#20. นายเขียวขู่ว่าจะเผาบ้านนายขาว ทำให้นายขาวต้องเอาเงินทองมามอบให้นายเขียว การกระทำของนายเขียวกัดเป็นการกระทำผิดตามข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *