ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 6

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 6

Results

-

#1. โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ได้ค้นพบแนวคิดทฤษฎีใด

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของการเรียนรู้ได้ถูกต้องที่สุด

ข้อต่อไป

#3. I.Q ปกติของคนมีสติปัญญาปานกลางมีค่าเท่าไร

ข้อต่อไป

#4. นักเรียนที่มี I.Q เท่ากับ 80 หมายถึงอะไร

ข้อต่อไป

#5. แนวคิดใดให้ความสำคัญกับส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อย

ข้อต่อไป

#6. การสอนแบบใดทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากที่สุด

ข้อต่อไป

#7. ผู้ใดมีความถนัดที่เกิดจากสมองซีกซ้ายมากที่สุด

ข้อต่อไป

#8. หัวใจสำคัญของการแนะแนวคือข้อใด

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดๆไม่ใช่ลักษณะของการแนะแนว

ข้อต่อไป

#10. บิดาแห่งการแนะแนวคือใคร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *