บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 7

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 7

Results

-

#1. การหาคุณภาพของเครื่องมือวัดผลข้อใดสาคัญที่สุด

ข้อต่อไป

#2. ข้อสอบข้อใดต่อไปนี้มีคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด

ข้อต่อไป

#3. การใช้สูตร IOC ใช้หาคุณภาพเครื่องมือใด

ข้อต่อไป

#4. ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความตรงควรมีอย่างน้อยกี่คน

ข้อต่อไป

#5. ข้อสอบที่มีความเป็นปรนัยต่ำแปลว่าอะไร

ข้อต่อไป

#6. วัดกี่ครั้งก็ได้คำตอบเดิมตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#7. ข้อสอบที่สามารถคัดคนเก่งและอ่อนได้ คือข้อใด

ข้อต่อไป

#8. KR20 KR21 ใช้หาคุณภาพข้อใด

ข้อต่อไป

#9. การหาความเชื่อมั่นสามารถใช้วิธีหาได้หลายวิธียกเว้นข้อใด

ข้อต่อไป

#10. ความยากเท่ากับ 0.2 แปลว่าอะไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *