ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 8

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 8

Results

-

#1. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของการวิจัยได้ชัดเจนที่สุด

ข้อต่อไป

#2. เหตุผลที่สำคัญที่สุดที่ครูผู้สอนต้องมีการทำวิจัยในชั้นเรียน คือ ข้อใด

ข้อต่อไป

#3. การวิจัยทางการศึกษาเริ่มต้นจากสิ่งใดเป็นลำดับแรก

ข้อต่อไป

#4. สมมติฐานการวิจัย หมายถึงอะไร

ข้อต่อไป

#5. Hypothesis หมายถึง อะไร

ข้อต่อไป

#6. การวิจัยแบบ One group pretest – posttest model สัญลักษณ์ O1 คืออะไร

ข้อต่อไป

#7. Level of significance หมายถึงอะไร

ข้อต่อไป

#8. ส่วนใหญ่การวิจัยในชั้นเรียนของครูจะเป็นการเลือกลุ่มตัวอย่างแบบใด

ข้อต่อไป

#9. การศึกษาผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตัวแปรอิสระ คือข้อใด

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดไม่นิยมนำมาเขียนเป็นจุดประสงค์ของการวิจัย

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *