บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 9

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 9

Results

-

#1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างนิยมใช้สถิติใดในการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อต่อไป

#2. สิ่งใดไม่จำเป็นต้องกำหนดในขอบเขตการวิจัย

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดเป็นการสรุปผลการวิจัยที่ถูกที่สุด

ข้อต่อไป

#4. ข้อมูลใดไม่จำเป็นต้องมีอยู่ในรายงานการวิจัย

ข้อต่อไป

#5. หากให้เลือกอ่านรายงานการวิจัยเพียงบทเดียว ควรจะอ่านบทใด

ข้อต่อไป

#6. การวิจัยบทใดไม่ต้องมีการอ้างอิง

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการวิจัย

ข้อต่อไป

#8. การวิจัยและพัฒนา (R & D) มีเป้าหมายเพื่ออะไร

ข้อต่อไป

#9. การพัฒนานวัตกรรม E1/E2 มีค่า 75.50/80.20 แปลว่าอะไร

ข้อต่อไป

#10. ความพึงพอใจจากการตอบแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ควรวิเคราะห์ด้วยสถิติใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *