บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ก (ข้อสอบจริง) รอบทั่วไป วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชที่ดี 2563

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ก (ข้อสอบจริง) รอบทั่วไป วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชที่ดี 2563

Results

-

#1. มาตรฐานทางจริยธรรม คืออะไร (สพฐ.63)

#2. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานทางจริยธรรม (สพฐ.63)

#3. ข้อใดไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล (สพฐ.63)

#4. ข้อใดไม่ใช่ราชการส่วนท้องถิ่น (สพฐ.63)

#5. แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการจัดทำเป็นแผนที่ปี (สพฐ.63)

#6. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีฐานะอะไร (สพฐ.63)

#7. สำนักนายกรัฐมนตรี มีฐานะอะไร (สพฐ.63)

#8. การเปลี่ยนชื่อกระทรวงศึกษาธิการให้ตราเป็นกฎหมายใด (สพฐ.63)

#9. การแบ่งส่วนราชการใน สพฐ. ให้ตราเป็นกฎหมายใด (สพฐ.63)

#10. ผู้มอบหมายให้ร้องนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ถือใคร (สพฐ.63)

#11. ข้อใดไม่ใช่ "กฎ" ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม (สพฐ.63)

#12. ข้อใดไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (สพฐ.63)

#13. จังหวัดเป็นการจัดระเบียบราชการส่วนใด (สพฐ.63)

#14. แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง คืออะไร (สพฐ.63)

#15. หน่วยงานใดกำหนดแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง (สพฐ.63)

#16. ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของส่วนราชการว่าภารกิจใดมีความจำเป็นหรือสมควรจะเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อใด (สพฐ.63)

#17. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการประเมินยกเว้นข้อใด (สพฐ.63)

#18. ใครเป็นผู้รักษาการตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (สพฐ.63)

#19. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม บังคับใช้ตามข้อใด (สพฐ.63)

#20. ใครเป็นเจ้าหน้าที่พิจารณาทางปกครองได้ (สพฐ.63)

#21. เด็กอายุ 15 ปี สามารถกระทำการพิจารณาทางปกครองได้หรือไม่ (สพฐ.63)

#22. เมื่อเจ้าหน้าที่ถูกค้านเนื่องจากเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคู่กรณี ต้องปฏิบัติอย่างไร (สพฐ.63)

#23. คำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุอะไร (สพฐ.63)

#24. คำสั่งทางปกครองเริ่มนับเมื่อใด (สพฐ.63)

#25. คำสั่งทางปกครองสิ้นสุดเมื่อใด (สพฐ.63)

#26. ผู้บังคับบัญชาให้ทำสิ่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ แล้วเราไม่เห็นด้วยต้องดำเนินการอย่างไร (สพฐ.63)

#27. ข้อใดเป็นการทุจริต (สพฐ.63)

#28. การกระทำทางวาจาใดผิดกฎหมายอาญา (สพฐ.63)

#29. ครูพัสดุเบิกจ่ายเงินเกินเพื่อใช้จ่ายส่วนตัว ผิดกฎหมายอาญาหรือไม่ (สพฐ.63)

#30. ข้อใดไม่ใช่การกระทำที่เป็นการละเมิด (สพฐ.63)

#31. เมื่อมีการยุบส่วนราชการลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ในข้อใด

#32. ผู้บัญชาการตำรวจให้ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจดูแลคดี บอส อยู่วิทยา ถือเป็นการกระทำตามข้อใด (สพฐ.63)

#33. ใครอนุมัติแต่งตั้งเลขาธิการ กพฐ. (สพฐ.63)

#34. บุคคลในข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

#35. ข้อใดเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (สพฐ.63)

#36. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (สพฐ.63)

#37. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ต้องคำนึงถึงสิ่งใด มากที่สุด (สพฐ.63)

#38. การจัดซื้อจัดจ้างส่วนราชการต้องดำเนินการอย่างไร (สพฐ.63)

#39. การวางแผนใช้ทรัพยากรและงบประมาณร่วมกันของส่วนราชการ ที่มีภารกิจคล้ายกันเพื่ออะไร (สพฐ.63)

#40. จัดให้มีการสอบถามเกี่ยวกับ COVID - 19 ออนไลน์ แทนการส่งเอกสารสำรวจโดยตรงเพื่ออะไร (สพฐ.63)

#41. ข้อใดแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ (สพฐ.63)

#42. นายน้อยเป็นลูกจ้างดูแลอาหารกลางวันของนักเรียน ครูสมศักดิ์หัวหน้าบริหารงานทั่วไปดูแลความเรียบร้อยของอาหารกลางวัน ต่อมานายน้อยขโมยถาดหลุมไปขายใครต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ทางราชการ (สพฐ.63)

#43. ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิที่จะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีกำหนดอายุ ความกี่ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น แก่ผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (สพฐ.63)

#44. ครูเอกชัยชี้แจงถึงเหตุผลทุกดรั้งก่อนจะลงโทษนักเรียน (สพฐ.63)

#45. ครูสมศรีเตรียมสอนนักเรียนทุกครั้งโดยคำนึ่งถึงนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียม (สพฐ.63 )

#46. ครูกานต์เบิกจ่ายเงินตามดวามจำเป็น มีการทำรายรับรายจ่ายและให้ฝ่ายบัญชีตรวจสอบทุกครั้ง (สพฐ.63)

#47. ในสถานการณ์โดวิด - 19 ครูปรีดาจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนดูแลป้องกันตนเองจากโควิดและสวมใส่หน้ากากทุกครั้งเมื่อต้องออกนอกเคหะสถาน (สพฐ.63)

#48. ข้อใดไม่เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม (สพฐ.63)

#49. รองเลขาธิการ กพฐ. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กพฐ. จะมีผลสิ้นสุดเมื่อใด (สพฐ.63)

#50. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หมายความว่าอะไร (สพฐ.63)

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *