บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 10

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 10

Results

-

#1. You will come as soon as have finished you dinner,..........?

ข้อต่อไป

#2. It's no use asking for .......... when all the soup is gone.

ข้อต่อไป

#3. My mom is ........ happier now with her new boyfriend.

ข้อต่อไป

#4. A : "Are you thirsty ?
B : " ............ at all "

ข้อต่อไป

#5. Newsgroups are discussion forums ............... by people who are interested in a particular topic and work in a similar way.

ข้อต่อไป

#6. ........... a deep breath, Linda sprang from the board.

ข้อต่อไป

#7. You can't have too .......... of a good thing.

ข้อต่อไป

#8. I heard the noise but I didn't know what it ........... be.

ข้อต่อไป

#9. Her work is not finished yet and she does not have enough time to type it. She is going to ...........

ข้อต่อไป

#10. The employers are planning a big party for Mr. Johnson who ............... the firm for twenty years next July.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *