บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 15

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 15

Results

-

#1. We know that man ................

ข้อต่อไป

#2. Where did this story most likely take place?

#3. The story may have taken place ................

ข้อต่อไป

#4. According to the passage, piranha ..............

#5. The word "habitat" (line 2) means a ...............

#6. Piranha can be found in lakes when ...............

ข้อต่อไป

#7. "Piranha have voracious appetites " (line 4) suggests that they are ................

#8. "We-stocked river " (line 5) means a river .........................

#9. How do piranha hunt?

#10. "The piranha hunts with speed and by surprise " (line 7) because it hunts .............

#11. The word "them" (line 10) refers to .................

#12. The second paragraph mainly discuss the piranha's ...............

#13. This reading passage intends to ...................

ข้อต่อไป

#14. Anne practiced playing the violin on the ..................

#15. Who is the writer of this story?

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *