บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

Results

-

#1. What is true according to the passage.

ข้อต่อไป

#2. what is the best describe of "more energetic and less depressed"

ข้อต่อไป

#3. The word "depress" is closest in meaning to

ข้อต่อไป

#4. A carpenter can work best when he uses the ......tool.

ข้อต่อไป

#5. The first passenger elevator was installed in a New York hotel; he traveled up and down on a giant screw. don't quit his job until he finds another one

ข้อต่อไป

#6. Some department stores have been such successful that branches of the stores have been opened under the same name inmore than one large city.

ข้อต่อไป

#7. Treveler's checks in major ....... such as American dollars, British pounds,and Eoros are best changes in Bangkok.

ข้อต่อไป

#8. The workers do not like their supervisor's ......... He is bossy and nosy.

ข้อต่อไป

#9. he government has ......... a new energy-saving campaign to solve the country's energy crisis.

ข้อต่อไป

#10. As exchange student at your school loves to eat sticky rice and mango. He has just finished a large plate of it. You say : ........

ข้อต่อไป

#11. Give me that magazine, .......?

ข้อต่อไป

#12. You are the host of a party. when your guest is leaving and saying goodbye to you, you say : ......

ข้อต่อไป

#13. Don't take any medicine that ......... prescribed.

ข้อต่อไป

#14. Situation : Jane is asking June's opinion about a song.
Jane : What do you think of "Love Me Love My Dog" song?
June : ....... The ending is very good.

ข้อต่อไป

#15. Situation : Scott and Jack are talking about the football match.
Scott : I think Liverpool is going to win today.
Jack : I don't agree. Manchester United is going to win.
Scott : I don't think so. ........

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *