บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 22

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 22

Results

-

#1. If I had more money, I .......... to study in Master Degree.

ข้อต่อไป

#2. If she was the president, she ............. the gross national expenditure of the Ministry of Finance.

ข้อต่อไป

#3. It is ........... to think how the disaster will damage our home town.

ข้อต่อไป

#4. They blamed ........... for the horrible accident because they were careless.

ข้อต่อไป

#5. The academic proposal "Disadvantages of Flood Dam and Reservoir" is interested from many environmental academicians and activists ........., it is not a public issue since it destroys kam reliability of the government.

ข้อต่อไป

#6. The ........ Tumtim's behavior is consumer fraud. That is to say, she provides low qualified products with very high prices to consumers.

ข้อต่อไป

#7. The committee of international bank ........... about the big corruption sharply.

ข้อต่อไป

#8. Nowadays, "Clean Food for Health" is very ......... So, I am ......... in this issue. I will try to make infused juices on this Sunday.

ข้อต่อไป

#9. Match the following word with the correct meaning. "dictator"

ข้อต่อไป

#10. Which following statement is NOT an opinion?

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *