บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

Results

-

#1. You've just finished your work. You think you might be late for a dinner appointment, so you call your friends and say, "_____"

#2. I had my car ......... at the garage yesterday.

#3. You are talking to your boss on the telephone. You want to take note, but you don't have a pen. You ask your colleague sitting next to you, "____"

#4. Your younger brother is so sad because he has just broken up with his girlfriend. You are making him feel better by saying, "______"

ข้อต่อไป

#5. During a company conference, your colleague has just sneezed so loud. You quickly says "_____"

ข้อต่อไป

#6. You are telling your friend not to pass up the chance of getting this year's scholarship to study in the UK. You say "_____"

ข้อต่อไป

#7. Wilma doesn't drink coffee . ......

ข้อต่อไป

#8. The wall which belongs to Mrs. Smith looks pale. It needs. .......

ข้อต่อไป

#9. Fiona asked Jenny when. .......

ข้อต่อไป

#10. Richard: Do you like shopping?
Richard asked me........

ข้อต่อไป

#11. This idea of yours is ......... Please come up with a more useful one.

ข้อต่อไป

#12. I have faith in him that he will eventually overcome his disability.

ข้อต่อไป

#13. The drink was so hot that Tom had ........

ข้อต่อไป

#14. The image of that man is very ........ and I can remember exactly how he looks.

ข้อต่อไป

#15. Schools do not .......... their pupils coloring their hair.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *