ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5

Results

-

#1. A:______
B: It's 520 baht.

ข้อต่อไป

#2. A: Do you think this suit is appropriate for the party?
B:______

ข้อต่อไป

#3. A : When did he become a citizen of Thailand?
B:______

ข้อต่อไป

#4. A : I think we should find more data.
B: I agree,_____ det who could help.

ข้อต่อไป

#5. A: How was Krabi?
B:______

ข้อต่อไป

#6. He takes an English course in order to study abroad.

ข้อต่อไป

#7. Exercise is a simple and healthy way to lose weight.

ข้อต่อไป

#8. John has already fixed the car.

ข้อต่อไป

#9. People had to gueue up outside the hall to buy concert tickets.

ข้อต่อไป

#10. There are many large cities_____ Asia.

ข้อต่อไป

#11. No one knows_____he will come.

ข้อต่อไป

#12. What a_____girl she is!

ข้อต่อไป

#13. I can't remember any summer that was_____ than this.

ข้อต่อไป

#14. ______he visit his grandparents in Japan next week?

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.