ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องเงื่อนไขสัญญาลักษณ์ และ ตารางสถิติ ชุดที่ 14

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องเงื่อนไขสัญญาลักษณ์ และ ตารางสถิติ ชุดที่ 14

Results

-

#1. สรุปได้ว่า F > D

#2. สรุปได้ว่า E < G

#3. สรุปได้ว่า (A + B) < E

#4. สรุปได้ว่า B < D

#5. สรุปได้ว่า F = D

ข้อต่อไป

#6. ปี 2545 ไทยสั่งสินค้าเข้ามีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณกี่ล้านบาท

#7. ปี 2547 ไทยสั่งสินค้าเข้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นเดือนละกี่ล้านบาท

#8. ปี 2548 ไทยส่งสินค้าออกเพิ่มขึ้นจากปี 2543 ประมาณร้อยละเท่าไร

#9. ปี 2544 ไทยส่งสินค้าออกคิดเป็นมูลค่าประมาณกี่ล้านบาท

#10. ปี 2548 ไทยขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นจากปี 2547 ประมาณกี่ล้านบาท

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.