บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องตารางสถิติ ชุดที่ 22

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องตารางสถิติ ชุดที่ 22

Results

-

#1. ระหว่างปีการเพาะปลูก 2547/48 – 2549/50 เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวรวมเฉลี่ยเป็นร้อยละเท่าใด ของจำนวนปุ๋ยเฉลี่ยทั้งหมด

ตอบ ข. ระหว่างปีการเพาะปลูก 2547/48 – 2549/50
เกษตรกรใช้ปุ๋ยเฉลี่ยเคมีกับพืชประเภทข้าวเฉลี่ยประมาณ = 506,000 ตัน
เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยทั้งหมดประมาณ = 930,000 ตัน
ดังนั้น ระหว่างปfการเพาะปลูก 2547/48 – 2549/50
เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวคิดเป็นร้อยละ = 506×100/930
= 54 ของปุ๋ยเคมีทั้งหมด

#2. ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีและข้าวนาปังของปีใด ที่มีอัตราส่วน 8 : 5

ตอบ ข. อัตราส่วนปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปี : นาปัง คิดดังนี้
ปี 2547/48 นาปี : นาปัง = 340,055 : 154,092 = 340 : 155 = 11 : 5
ปี 2548/49 นาปี : นาปัง = 269,621 : 169,453 = 270 : 170 = 8 : 5
ปf 2549/50 นาปี : นาปัง = 395,325 : 189,236 = 495 : 190 = 2 : 1
ดังนั้น ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีกับข้าวนาปังของปี 2547/48
มีอัตราส่วน 8 : 5

#3. เมื่อเปรียบเทียบปริมาณปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรใช้ทั้งหมดในปี 2547/48 – 2549/50 เป็นอย่างไร

ตอบ ข. ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมดในปี 2547/48 = 894,542 ตัน และปี 2548/49 = 842,503 ตัน
เพราะฉะนั้น ปf 2547/48 ใช้มากกว่าปf 2548/49 = 894,542 – 842,503 = 52,039
= 52 พันตัน

#4. ในปีการเพาะปลูก 2549/50 เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมดกี่ตัน

ตอบ ก. จำนวนรวมเฉลี่ยของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมัน = 21,698 ตัน

จะได้ว่าในปีการเพาะปลูก 2549/50 เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมด

= (21,698 X 3) – 17,444 – 19,122 = 28,528 ตัน

#5. จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ตอบ ง. ในปี 2547 /48 สัดส่วนของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่างๆ : ผลไม้และพืช ยืนต้น

= 101,413 : 25,610 = 100 : 25 = 4 : 1 (ไม่ใช่ 1 : 4)

เพราะฉะนั้นในปีการเพาะปลูก 2547/48 การใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่างๆ กับผลไม้พืชยืนต้นคิดเป็นสัดส่วน 4 : 1

ข้อต่อไป

#6. ระหว่างปี 2541 – 2543 มูลค่าสินค้าส่งออกชนิดใดที่มีอัตราเปลี่ยนแปลงมากที่สุด

ข้อสอบ ก.พ.

#7. ในปี 2547 อัตราส่วนมูลค่าส่งออกของข้าว : ยาง : น้ำตาลทราย เป็นเท่าใด

ตอบ ก. ในปี 2547 อัตราส่วนมูลค่าส่งออกของข้าว : ยาง : น้ำตาลทราย

= 33,044 : 27,132:9,787

= 33 : 27 : 10

= 11 : 11 : 3 (เป็นค่าใกล้เคียงที่สุด)

เพราะฉะนั้น ในปี 2547 อัตราส่วนมูลค่าการส่งออกของ ข้าว : ยาง : น้ำตาลทรายเป็น 11: 9 : 3

#8. ระหว่างปี 2541 - 2548 มูลค่าสินค้าส่งออกประเภทยางมีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณเท่าใด

ตอบ ค. ระหว่างปี 2541 – 2548 มูลค่าสินค้าส่งออกประเภทยางเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย

มูลค่าปี2548 – มูลค่าปี2541/2548-2541

= 26,450-9.490/7

= 2,422.86 ล้านบาท

#9. ระหว่างปี 2542 - 2547 มูลค่าการส่งออกของน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละเท่าใด

ตอบ ข. ระหว่างปี 2542 – 2547 มูลค่าการส่งออกของน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ

มูลค่าปี 2547 – มูลค่าปี 2542 X 100/2542

[(98 – 63)/ 63] X 100 = 3500/ 63 = 56% (ใกล้เคียงข้อ ข.)

#10. จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวถูกต้อง

ตอบ ก. มูลค่าการส่งออกของข้าวโพดปี 2544 ลดลงจากปี 2543

มูลค่าปี 2544 – มูลค่าปี 2543 X 100/2543

= [( 76 – 101) / 101] X 100 = 24.75% (ใกล้เคียงข้อ ก.)

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *