บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องอุปมา-อุปมัย ชุดที่ 24

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องอุปมา-อุปมัย ชุดที่ 24

Results

-

#1. ดู : เห็น ? : ?

ตอบ ง. เพราะการมองดูทำให้เห็น เสมือนกับการฟังทำให้ได้ยินเสียง

ข้อต่อไป

#2. เครื่องบิน : ใบพัด ? : ?

ตอบ ข. เพราะเครื่องบินมีใบพัด เสมือนกับเรือมีพายจึงจะเคลื่อนที่ได้

ข้อต่อไป

#3. หมู่บ้าน : ตำบล ? : ?

ตอบ ค. เพราะหมู่บ้านเป็นส่วนหนึ่งของตำบล เสมือนกับวันเป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์

ข้อต่อไป

#4. อ้วน : ผอม ? : ?

ตอบ ง. เพราะคนอ้วนตรงข้ามกับคนผอม เสมือนกับความหนาตรงข้ามกับความบาง

ข้อต่อไป

#5. ผิว : ร้อน ? : ?

ตอบ ง. เพราะคำหลังเป็นผลจากการทำหน้าที่ของคำแรก เช่น ร้อน เป็นผลจากผิวได้สัมผัสเสมือนกับขมเป็นผลมาจากลิ้นได้ชินรส

ข้อต่อไป

#6. กล้วย : เครือ ? : ?

ตอบ ง. เพราะคำหลังเป็นคำลักษณะนามของคำแรกที่แสดงว่ามีจำนวนมาก

ข้อต่อไป

#7. เสียใจ : ร้องไห้ ? : ?

ตอบ ง. เพราะเป็นคำกิริยาทั้ง 2 คู่ คำหลังเป็นผลมาจากคำแรก คู่แรกกับคู่หลังเป็นอาการตรงกันข้ามกัน

ข้อต่อไป

#8. ข้าว : สี ? : ?

ตอบ ค. เพราะถ้าจะเอาข้าวไปใช้หุงต้มต้องสี เสมือนกับถ้าจะเอามะพร้าวไปใช้ทำอาหารต้องขูดก่อน

ข้อต่อไป

#9. การพนัน : หนี้สิน ? : ?

ตอบ ง เพราะเป็นเหตุเป็นผลกัน ผลของการพนัน คือ หนี้สิน เสมือนกับผลของการวิ่ง คือ เหนื่อย

ข้อต่อไป

#10. ตา : เห็น ? : ?

ตอบ ง. เพราะคำหลังเป็นผลมาจากการทำหน้าที่ของคำแรก เช่น ตา สำหรับ ดู ผลจากการดูคือ เห็น เสมือนกับ หู สำหรับฟัง ผลของการฟังคือ ได้ยิน

ข้อต่อไป

#11. ปืน : ยิง ? : ?

ตอบ ข. เพราะสัมพันธ์ในเชิงหน้าที่ ปีนมีไว้สำหรับยิง เสมือนกับมีดมีไว้สำหรับหั่น

ข้อต่อไป

#12. คน : อาหาร เครื่องยนต์ : ?

ตอบ ค. เพราะคำแรกของแต่ละคู่อาศัยคำหลังเพื่อใช้เป็นพลังงาน

ข้อต่อไป

#13. นก : ปีก ปลา : ?

ตอบ ค เพราะคำหลังของแต่ละคู่เป็นอวัยวะที่คำหน้าใช้ในการเคลื่อนไหว

ข้อต่อไป

#14. อัศวิน : หอก ทหาร : ?

ตอบ ง. เพราะคำหลังของแต่ละคู่เป็นอาวุธประจำตัวของคำหน้า

ข้อต่อไป

#15. โทรศัพท์ : ไฟฉาย ฟ้าร้อง : ?

ตอบ ข. เพราะคำแรกเกิดเสียง ส่วนคำหลังเกิดแสง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *