บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 7

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 7

Results

-

#1. ปลูกต้นไม้ในที่ดินรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว โดยปลูกเรียงกันเป็นแถวขนานไปกับฐานของที่ดิน แถวแรกปลูก 1 ต้น แถวต่อไปปลูกเพิ่มขึ้นแถวละ 1 ต้น ถ้าแถวสุดท้ายปลูกได้ 50 ต้น อยากทราบว่า ปลูกต้นไม้ได้ทั้งหมดกี่ต้น

ข้อต่อไป

#2. ผ้าห่ม 1 ผืน แลกผ้าเช็ดตัวได้ 3 ผืน ผ้าเช็ดตัว 15 ผืน แลกผ้าเช็ดหน้าได้ 45 ผืน ต้องใช้ผ้าเช็ดหน้ากี่ผืน จึงจะแลกผ้าห่มได้ 1 ผืน

ข้อต่อไป

#3. 5 *4 = 41 และ 7*6 = 85 แล้ว 11*9 = ?

ข้อต่อไป

#4. X = 7Y และ Z = 4X จงหาค่าของ X + Y + 2Z

ข้อต่อไป

#5. 1 * 5 = 25 และ 3 * 4 = 24 แล้ว 4 * 5 = ?

ข้อต่อไป

#6. นุชได้รับเงินเดือน 400 บาท แดงได้รับเงินเดือน 520 บาท แดงจะได้รับเงินเดือนสูงกว่านุชร้อยละเท่าไร

ข้อต่อไป

#7. ถ้ารัศมีของวงกลมเพิ่มขึ้น 6% แล้วพื้นที่ของวงกลมจะเพิ่มขึ้นเท่าไร

ข้อต่อไป

#8. เวลา 10.30 น. เข็มสั้นกับเข็มยาวทำมุมกี่องศา

ข้อต่อไป

#9. มีจุดอยู่ 6 จุด จะสามารถลากเส้นเชื่อมต่อระหว่างจุดทั้ง 6 ดังกล่าวได้กี่เส้น

ข้อต่อไป

#10. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีแขกมางานเลี้ยง จำนวน 100 คน อยากทราบว่า หากแขกมีการส่ง ของขวัญให้ซึ่งกันและกันทุกคน จะมีการส่งของขวัญได้กี่ครั้ง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *