ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) การเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 13

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) การเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 13

Results

-

#1. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสำนักงานรัฐมนตรี

ข้อต่อไป

#2. กรณีราชการใดที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในกระทรวง ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด

ข้อต่อไป

#3. กรณีราชการใดที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด

ข้อต่อไป

#4. กรณีราชการใดที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองใดกองหนึ่งในกรม ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด

ข้อต่อไป

#5. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ผู้ใดมีอำนาจแต่งตั้งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อต่อไป

#6. การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดต้องออกเป็นกฎหมายใด

ข้อต่อไป

#7. ส่วนราชการต่อไปนี้มีฐานะเป็นนิติบุคคล ยกเว้นข้อใด

ข้อต่อไป

#8. จังหวัดมีหน้าที่ต้องจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับเรื่องใด

ข้อต่อไป

#9. องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประกอบด้วยจำนวนกรรมการสูงสุดไม่เกินเท่าใด

ข้อต่อไป

#10. กรณีนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ รัฐมนตรีจะเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีจะต้องได้รับมอบหมายจากผู้ใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *