ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) การเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 15

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) การเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 15

Results

-

#1. ผู้มีอำนาจไกล่เกลี่ยหรือจัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ข้อต่อไป

#2. ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ข้อต่อไป

#3. อำนาจหน้าที่กำกับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ข้อต่อไป

#4. อำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการบริการร่วมกันของหน่วยงานของรัฐในลักษณะศูนย์บริการร่วม

ข้อต่อไป

#5. ส่วนราชการต่างๆ จะต้องจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในเรื่องใด

ข้อต่อไป

#6. ในวาระเริ่มแรก แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการมีระยะเวลากี่ปีตามกฎหมายใหม่

#7. แผนปฏิบัติราชการตามข้อ 6 มีห้วงระยะเวลาตามข้อใด

ข้อต่อไป

#8. การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวมตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นความหมายตามข้อใด

ข้อต่อไป

#9. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด

ข้อต่อไป

#10. ส่วนราชการจะต้องเสนอแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้บุคคลใดให้ความเห็นชอบ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *