บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) การเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 17

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) การเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 17

Results

-

#1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีผลใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด

ข้อต่อไป

#2. หน่วยงานใด ถือเป็นส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ข้อต่อไป

#3. "การกำหนดเป้าหมาย แผนการทำงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จ งบประมาณ และเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน" ถือเป็นหลักเกณฑ์การบริหารราชการเกี่ยวกับเรื่องใด

ข้อต่อไป

#4. ผู้ใดมีหน้าที่จัดให้มีศูนย์บริการร่วมในกระทรวง

ข้อต่อไป

#5. การกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ การปฏิบัติราชการ จัดอยู่ในเป้าหมายใด

#6. การกระจายอำนาจการตัดสินใจตามข้อ 5 มิได้มุ่งผลในด้านใด

ข้อต่อไป

#7. การยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจเป็นอำนาจของบุคคลใดให้ความเห็นชอบ

ข้อต่อไป

#8. เหตุผลและความจำเป็นในข้อใดที่ใช้ประกอบการจัดตั้งส่วนราชการที่มีภารกิจลักษณะเดียวกันกับส่วนราชการที่มีการยุบ เลิก โอน หรือรวมส่วนราชการไปแล้วขึ้นใหม่

#9. จากข้อ 8 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลใด

ข้อต่อไป

#10. บทบัญญัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แบ่งออกเป็นกี่หมวด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *