บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) การเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 3

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) การเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 3

Results

-

#1. ส่วนราชการใดไม่ใช่ส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกา

อธิบาย ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหารแต่ไม่รวมถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 4)

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

อธิบาย เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (มาตรา 6)

 1. เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 4. ไม่มีขั้นตอนการปฎิบัติงานเกินความจำเป็น
 5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
 6. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
 7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ
ข้อต่อไป

#3. การจัดทำแผน การบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดให้จัดทำแผนกี่ปี

อธิบาย การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ตามมาตรา 13 ให้จัดทำเป็นแผน 4 ปี โดยนำนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐาน

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญที่กำหนดให้มีในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

อธิบาย สาระสำคัญที่กำหนดให้มีในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (มาตรา 14)

 1. กำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
 2. ส่วนราชการหรือบุคคลที่รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ
 3. ประมาณการรายได้และรายจ่าย
 4. ทรัพยากรต่างๆ ที่จะต้องใช้ระยะเวลาการดำเนินการและติดตามประเมินผล
ข้อต่อไป

#5. ใครคือผู้รักษาการ ตามพระราชกฤษฎีกา

อธิบาย ผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา คือ นายกรัฐมนตรี

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

อธิบาย การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน คือ การปฏิบัติงานราชการที่มีเป้าหมายเพื่อ

 1. ให้เกิดความผาสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
 2. ความสงบและความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม
 3. เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ
ข้อต่อไป

#7. ก.พ.ร. ย่อมาจากอะไร

อธิบาย ก.พ.ร ย่อมาจาก คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ข้อต่อไป

#8. หลักการในการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

อธิบาย หลักการในการจัดซื้อจัดจ้างโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าเป็นหลัก (มาตรา 23) ในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการที่จะได้รับประกอบกัน

ข้อต่อไป

#9. หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

อธิบาย สำนักงบประมาณ มีหน้าที่จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดคือสาเหตุในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้

ตอบ 4. ถูกทุกข้อ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *