บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) การเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 4

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) การเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 4

Results

-

#1. ข้อใด ไม่ใช่ สถานภาพของข้าราชการในสมัยการปกครองระบอบประชาธิปไตย

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#2. ข้าราชการในสมัยการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีสถานภาพเป็นอะไร

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#3. นายจ้างของข้าราชการในสมัยการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือใคร

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#4. อะไรเป็นเครื่องยืนย้นว่าข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#5. ข้าราชการนัดหยุดงาน (strike) อย่างพนักงานของบริษัทเอกชนไม่ได้ เพราะอะไร

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#6. ข้าราชการใช้เวลาในวันหยุดราชการเข้าร่วมชุมนุมกับประชาชนโดยสงบ และไม่มีอวุธ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเลิกโครงการหนึ่งที่รัฐบาลกำหนดไว้เป็น นโยบาย ซึ่งมีผลกระทบต่อตน ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#7. เหตุใดข้าราชการจึงถูกห้ามมิให้เสพสุรามึนเมาในที่ชุมชน ในขณะที่บริษัทเอกชนไม่ห้ามพนักงานของเขากระทำเช่นนั้น

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#8. ท่านเห็นด้วยกับคำกล่าวในข้อใดมากที่สุด

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#9. ท่านเห็นว่าข้าราชการควรทำอย่างไร จึงจะไม่ถูกประณามว่าเป็นพวกไดโนเสาร์ เต่าล้านปี

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#10. ข้าราชการรับเลี้ยงจากผู้มาติดต่อราชการไม่ได้ เพราะเหตุใด

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *