บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) การเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 6

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) การเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 6

Results

-

#1. ตามระบอบการปกครองประเทศไทย อำนาจอธิปไตยเป็นของใคร

ข้อต่อไป

#2. ตามระบอบการปกครองประเทศไทย ใครเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตย

ข้อต่อไป

#3. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นายกรัฐมนตรีมาจากการใด

ข้อต่อไป

#4. ด่านศุลกากร อยู่ในราชการบริหารส่วนใด

ข้อต่อไป

#5. องค์กรใด ไม่มี อำนาจควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

ข้อต่อไป

#6. การกำหนดรายจ่ายในการบริหารราชการไทย จัดทำเป็นรูปใด

ข้อต่อไป

#7. คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน ต้องแถลงนโยบายต่อองค์กรใด

ข้อต่อไป

#8. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อยู่ในสังกัดกระทรวงใด

ข้อต่อไป

#9. กรมอุตุนิยมวิทยา อยู่ในสังกัดกระทรวงใด

ข้อต่อไป

#10. สำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ในสังกัดกระทรวงใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *