ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) การเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 7

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) การเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 7

Results

-

#1. การบริหารผลการปฏิบัติงาน หมายถึง?

ข้อต่อไป

#2. ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการแต่ละคนประกอบด้วยองค์ประกอบ อย่างน้อย 2 ส่วน คือ

ข้อต่อไป

#3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละปีงบประมาณประกอบด้วยรอบการ ประเมิน 2 รอบ โดยรอบการประเมินรอบที่ 1 และรอบที่ 2 เริ่มต้นและสิ้นสุด เมื่อใด

ข้อต่อไป

#4. คุณสมบัติสำคัญที่สุด 2 ประการของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ดี ได้แก่

ข้อต่อไป

#5. การตัดสินใจเกี่ยวกับจำนวนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมมีแนวทางการพิจารณา อย่างไร

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของการบริการได้ตรงกับความเป็นจริง

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของบริการสาธารณะ (Public Service) ได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดคือเหตุผลสนับสนุนการกล่าวว่าแนวทางการจัดบริการสาธารณะ เป็นการสะท้อน ประชามติของประชาชนในประเทศ

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างแนวทางหลักในการพัฒนาบริการประชาชนตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร.

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของหัวใจนักให้บริการที่เป็นเลิศ (SERVICE)

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.