บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) การเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 9

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) การเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 9

Results

-

#1. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ

ข้อต่อไป

#2. นายอำเภอมีอำนาจไกล่เกลี่ยและเปรียบเทียบความแพ่งในคดีความแพ่งที่มีทุนทรัพย์ที่พิพาท

ข้อต่อไป

#3. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ปลัดอำเภอมีอำนาจและหน้าที่อย่างไร

ตอบ 4

เพราะว่า ในอำเภอหนึ่งนอกจากจะมีนายอำเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบให้มีปลัดอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอซึ่งกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆส่งมาประจำให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอและมีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวงทบวงกรมนั้นในอำเภอนั้น

ข้อต่อไป

#4. หัวหน้าส่วนราชการของกรมการปกครองในส่วนภูมิภาค คือ

ตอบ 4

เพราะว่า กรมการปกครองเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในการบริหารการปกครองท้องที่ในระดับอำเภอ ตำบล และ หมู่บ้านการดำเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร และการขออนุญาตต่าง ๆตามกฎหมายราชการบริหารส่วนภูมิภาคของกรมการปกครอง

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดไม่เป็นราชการท้องถิ่น

ตอบ 4 

เพราะว่า ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้จัดระเบียบบริหาราชการส่วนท้องถิ่น

ข้อต่อไป

#6. ต่อไปนี้ข้อใดผิด

ตอบ 2 

เพราะว่า การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดคือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดไม่ใช่หลักสำคัญของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดมิใช่ “ส่วนราชการ” ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ตอบ 3

เพราะว่า “ส่วนราชการ” หมายความว่าส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหารแต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อต่อไป

#10. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยอย่างน้อย ต้องมีหลักเกณฑ์ใด

ตอบ 4 

เพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยดูแล และให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ข้อต่อไป

#11. ใครที่มีหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ตอบ 3

เพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยดูแล และให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ตอบ 3 

เพราะว่า เป้าหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีดังต่อไปนี้
(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (เป็นเป้าหมายสูงสุด)
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
(4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
(6) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#14. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มีให้ใช้บังคับแก่ผู้ใครบ้าง

ข้อต่อไป

#15. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มีผลใช้บังคับเมื่อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *