ข้อสอบ ก.พ. (ข้อสอบจริง) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป รอบ e-Exam ปี 2565

ข้อสอบ ก.พ. (ข้อสอบจริง) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป รอบ e-Exam ปี 2565

Results

-

#1. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ก.พ. e-Exam 6 /7/65)

#2. การจัดตั้ง รวม โอน กรมให้ตราเป็นกฎหมายใด (ก.พ. e-Exam 6 /7/65)

#3. ข้อใดผิด (ก.พ. e-Exam 6 /7/65)

#4. ถ้าเลขานุการรัฐมนตรีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ใครเป็นผู้รักษาการแทน (ก.พ. e-Exam 6 /7/65)

#5. คณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ไม่สามารถพิจารณาข้อพิพาทเรื่องใด (ก.พ. e-Exam 6 /7/65)

#6. นายอำเภอไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีใดไม่ได้ (ก.พ. e-Exam 6 /7/65)

#7. เมื่อต้องได้รับความเห็นชอบจากส่วนราชการอื่น ต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่ยื่นคำขอทราบภายในกี่วัน (ก.พ. e-Exam 6 /7/65)

#8. ผู้ใดมีหน้าที่จัดให้ส่วนราชการภายในกระทรวงร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม (ก.พ. e-Exam 6 /7/65)

#9. ส่วนราชการต้องจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระ เพื่อทำหน้าที่อะไร (ก.พ. e-Exam 6 /7/65)

#10. แผนปฏิบัติราชการในปัจจุบัน เป็นแผนกี่ปี (ก.พ. e-Exam 6 /7/65)

#11. นายสมชายได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โดยนายสมเกียรติเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ ภายหลัง พบว่านายสมเกียรติขาดคุณสมบัติ อยากทราบว่า ผลของใบอนุญาตที่นายสมเกียรติออกให้กับนายสมชาย ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ (ก.พ. e-Exam 6 /7/65)

#12. ข้อใดไม่ต้องมีในคำสั่งทางปกครอง (ก.พ. e-Exam 6 /7/65)

#13. การยื่นอุทธรณ์ที่มีกำหนด 1 ปี วันสุดท้ายที่มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ คือ วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม อยากทราบว่าต้อง ยื่นอุทธรณ์ภายในวันใด (ก.พ. e-Exam 6 /7/65)

#14. นายเอเป็นนิติกร นำแฟ้มสำนวนคดีที่ยังต้องเก็บไว้ไปเผาทำลายเพราะเห็นว่าลำบากต่อการจัดเก็บ โดยนายเอ ไม่ได้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด และเจ้าหน้าที่ธุรการได้สแกนข้อมูลบางส่วนเป็นไฟล์ดิจิตอลเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน อยากทราบว่า นายเอมีความผิดอาญาหรือไม่ เพราะเหตุใด (ก.พ. e-Exam 6 /7/65)

#15. สำนักงาน ก.พ. จ้างพนักงานความสะอาดจากบริษัทเอกชน เป็นจ้างเหมาบริการ แล้วทำกระจกแตก พนักงานทำความสะอาดต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่หรือไม่ (ก.พ. e-Exam 6 /7/65)

#16. หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย ถ้าเจ้าหน้าได้กระทำ การนั้นไปด้วยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หน่วยงานของรัฐมีสิทธิที่จะเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายในกี่ปี (ก.พ. e-Exam 6 /7/65)

#17. หากพบว่าเจ้าหน้าที่กระทาความผิด ต้องดำเนินการอย่างไร (ก.พ. e-Exam 6 /7/65)

#18. ข้อใดไม่สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.พ. e-Exam 6 /7/65)

#19. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับองค์กร ผู้จัดทำประมวลจริยธรรม (ก.พ. e-Exam 6 /7/65)

#20. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม มีได้กี่คน (ก.พ. e-Exam 6 /7/65)

#21. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ก.พ. e-Exam 5 /7/65)

#22. เจ้าหน้าที่จะไม่รับฟังพยานหลักฐานจากพยานคู่กรณี ได้หรือไหม เพราะเหตุใด (ก.พ. e-Exam 5/7/65)

#23. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี (ก.พ. e-Exam 5/7/65)

#24. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณร่วมกันทำหน้าที่อะไร (ก.พ. e-Exam 5/7/65)

#25. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการยุบกระทรวง (ก.พ. e-Exam 5/7/65)

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.