บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. (ข้อสอบจริง) วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ( E-exam ) กันยายน 2563

ข้อสอบ ก.พ. (ข้อสอบจริง) วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ( E-exam ) กันยายน 2563

Results

-

#1. กรณีตามข้อใด ไม่ต้องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอ ( ก.พ. e-exam ก.ย.63)

#2. ข้อใดไม่ใช่ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ( ก.พ. e-exam ก.ย.63)

#3. หากไม่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองต้องทำอย่างไร ( ก.พ. e-exam ก.ย.63)

#4. กลุ่มจังหวัดสามารถยื่นคำของงบประมาณได้ไหม ( ก.พ. e-exam ก.ย.63)

#5. ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ รักษาทรัพย์ เบียดบังทรัพย์สิน ตามมาตรา 147 ข้อใดกล่าวผิด เกี่ยวกับคำว่าเบียดบัง ( ก.พ. e-exam ก.ย.63)

#6. การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการ อยู่ในเป้าหมายใดของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ( ก.พ. e-exam ก.ย.63)

#7. หากกระทรวงต้องการเป็นชื่อ ต้องทำเป็นกฎหมายใด ( ก.พ. e-exam ก.ย.63)

#8. ใครมีหน้าที่ในการวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยกรของส่วนราชการต่างๆ ในกระทรวงร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายของกระทรวง ( ก.พ. e-exam ก.ย.63)

#9. ข้อใดไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ( ก.พ. e-exam ก.ย.63)

#10. ลูพี่เป็นเจ้าหน้าที่เก็บภาษี แต่ได้ละเว้นไม่เก็บภาษี เป็นความผิดอาญาหรือไม่ ( ก.พ. e-exam ก.ย.63)

#11. เจ้าหน้าที่ของรัฐในข้อใด จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ( ก.พ. e-exam ก.ย.63)

#12. โดยปกติต้องทำภายในกี่วันนับแต่ได้รับแจ้ง ( ก.พ. e-exam ก.ย.63)

#13. เมื่อเจ้าหน้าที่ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างไร ( ก.พ. e-exam ก.ย.63)

#14. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกลุ่มภารกิจ ( ก.พ. e-exam ก.ย.63)

#15. หน่วยงานของรัฐสามารถออกคำสั่งทางปกครองให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดได้หรือไม่ ( ก.พ. e-exam ก.ย.63)

#16. ข้อใดถือว่าเจ้าหน้าที่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ( ก.พ. e-exam ก.ย.63)

#17. เจ้าพนักงานไปรษณีย์ เปิดดูพัสดุดูของที่อยู่ภายใน ถือเป็นความผิดอาญาหรือไม่ ( ก.พ. e-exam ก.ย.63)

#18. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่อะไร ( ก.พ. e-xam ก.ย.63)

#19. การจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม ต้องทำเป็นกฎหมายใด ( ก.พ. e-exam ก.ย.63)

#20. ใครเป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรมให้กับข้าราชการการเมือง ( ก.พ. e-exam ก.ย.63)

#21. ใครเป็นประธานกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ( ก.พ. e-exam ก.ย.63)

#22. มาตราฐานจริยธรรม มีกี่ข้อ ( ก.พ. e-exam ก.ย.63)

#23. ในวาระเริ่มแรก ให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชนจัดให้มีแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างกันได้ภายในกี่วัน ( ก.พ. e-exam ก.ย.63)

#24. แผนปฏิบัติราชการ ต้องคำนึงถึงสิ่งดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด ( ก.พ. e-exam ก.ย.63)

#25. ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผนกี่ปี ( ก.พ. e-exam ก.ย.63)

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *