บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. (ข้อสอบจริง) วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ( E-exam ) กรกฎาคม 2565

ข้อสอบ ก.พ. (ข้อสอบจริง) วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ( E-exam ) กรกฎาคม 2565

Results

-

#1. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม มีจำนวนเท่าใด (E-exam 25 ก.ค. 65)

#2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง (E-exam 25 ก.ค. 65)

#3. อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คือข้อใด (E-exam 25 ก.ค. 65)

#4. การจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนเขตอำเภอให้ตราเป็นกฎหมายใด (E-exam 25 ก.ค. 65)

#5. หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (E-exam 25 ก.ค. 65)

#6. ข้อใดไม่ใช่คู่กรณีทางปกครอง (E-exam 25 ก.ค. 65)

#7. ระยะเวลาสูงสุดในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง คือข้อใด (E-exam 25 ก.ค. 65)

#8. การประชุมคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครอง ในกรณีที่กรรมการมาไม่ครบองค์ประชุม ถ้าเป็นการประชุมของคณะกรรมการซึ่งมิใช่คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท หากได้มีการนัดประชุม เรื่องนั้นอีกภายในสิบสี่วันนับแต่วันนัดประชุมที่เลื่อนมาและการประชุมครั้งหลังนี้จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ จึงจะถือว่าเป็นองค์ประชุม (E-exam 25 ก.ค. 65)

#9. กรณีผู้เสียหายยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐ ให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการอย่างไร (E-exam 25 ก.ค. 65)

#10. ข้อใดกล่าวผิด (E-exam 26 ก.ค. 65)

#11. บุคคลใดเป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) (E-exam 26 ก.ค. 65)

#12. เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นและคู่พิพาทตกลงยินยอมให้ใช้วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคู่พิพาท การเลือกผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทให้ดำเนินการอย่างไร (E-exam 26 ก.ค. 65)

#13. การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการไปดำเนินการอย่างอื่น ซึ่งมีผลทำให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมายจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากใคร (E-exam 26 ก.ค. 65)

#14. กรณีที่ส่วนราชการดำเนินการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดรวมทั้งเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ก.พ.ร. จะดำเนินการอย่างไร (E-exam 26 ก.ค. 65)

#15. คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน ต้องดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินภายในกี่ปี (E-exam 26 ก.ค. 65)

#16. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ในการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (E-exam 26 ก.ค. 65)

#17. พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีความสัมพันธ์กันอย่างไร (E-exam 27 ก.ค. 65)

#18. กรณีผู้เสียหายยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตน หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการอย่างไร (E-exam 27 ก.ค. 65)

#19. การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการไปดำเนินการอย่างอื่น ซึ่งมีผลทำให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมายหรือนำไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มิได้กำหนดในแผนปฏิบัติราชการกระทำได้หรือไม่ เพราะเหตุใด (E-exam 27 ก.ค. 65)

#20. ใครมีหน้าที่จัดให้ส่วนราชการภายในกระทรวงร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม (E-exam 27 ก.ค. 65)

#21. กรณีที่ส่วนราชการดำเนินการปรับปรุงอำนาจหน้าที่โครงสร้างและอัตรากำลังของส่วนราชการให้สอดคล้องกันต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร (E-exam 27 ก.ค. 65)

#22. ข้อใดกล่าวถูกต้อง (E-exam 27 ก.ค. 65)

#23. กรณีที่นายกรัฐมนตรีต้องคำพิพากษาให้จำคุก ให้ใครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี (E-exam 27 ก.ค. 65)

#24. จุดประสงค์สำคัญของการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม คือข้อใด (E-exam 26 ก.ค. 65)

#25. ในกรณีที่มีการยุบเลิก โอน หรือรวมส่วนราชการใดทั้งหมดหรือบางส่วน ห้ามมิให้จัดตั้งส่วนราชการ ที่มีภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับส่วนราชการดังกล่าวขึ้นอีก เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ หรือรักษา ผลประยชน์ส่วนรวมของประชาชนโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร (E-exam 26 ก.ค. 65)

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *