ข้อสอบ ก.พ. (ข้อสอบจริง) วิชาความรู้ความสามรถทั่วไป รอบปกติ กรกฎาคม 2561

ข้อสอบ ก.พ. (ข้อสอบจริง) วิชาความรู้ความสามรถทั่วไป รอบปกติ กรกฎาคม 2561

Results

-

#1. 0 1 8 81 ..........( ก.พ.61)

#2. -2 0 4 2 5 8 14 16 20 52 56 ..........( ก.พ.61)

#3. -1 0 3 2 3 6 11 12 15 ...............( ก.พ.61)

#4. 9 15 49 63 ........( ก.พ.61)

#5. 3/7 , 2/5 , 8/9 , 11/13 , 21/20 ..........( ก.พ.61)

#6. กำหนดให้ 9 * 9 = 162, 6 * 3 = 45, แล้ว 5 * 7 = ? (ก.พ. 61)

#7. พ่อมีเงิน 3,000,000 บาท ให้ภรรยา 10% ให้ลูกคนกลางมากกว่าลูกคนโต 100% ให้ลูกคนเล็กมากกว่าคนกลาง 50 % ลูกคนเล็กได้เงินเท่าไหร (ก.พ.61)

#8. ถ้า A , B , C มีเงินรวมกัน 1,760 บาท เงินของแต่ละคน คิดเป็นอัตราส่วน 4 : 5 : 2 ตามลำดับ คนที่มีเงินมากที่สุดมีเงินมากกว่าคนที่มีเงินน้อยที่สุดกี่บาท (ก.พ.61)

#9. ถ้าแจกหนังสือให้โรงเรียน โรงเรียนละ 1 เล่ม จะเหลือหนังสืออยู่ 6 เล่ม ถ้าแจกหนังสือให้โรงเรียนละ 2 เล่ม จะมีโรงเรียนที่ไม่ได้หนังสืออยู่ 5 โรงเรียน จงหาว่ามีหนังสือทั้งหมดกี่เล่ม (ก.พ.61)

#10. กำหนดให้ 4x - 3y = 8 แล้ว 6y - 8x มีค่าเท่ากับเท่าไร (ก.พ.61)

#11. ข้อสรุปที่ 1 : 2D < A
ข้อสรุปที่ 2 : A = F

#12. ข้อสรุปที่ 1 : A> E
ข้อสรุปที่ 2 : A ≠ G

#13. ข้อสรุปที่ 1 : A>C
ข้อสรุปที่ 2 : F > G

#14. ข้อสรุปที่ 1 : F มีค่ามากที่สุด
ข้อสรุปที่ 2 : A <F

#15. ข้อสรุปที่ 1 : G +D ≤ 2F
ข้อสรุปที่ 2 : A/2 > F/2

#16. ข้อสรุปที่ 1 : 3W > 6S
ข้อสรุปที่ 2 : R >Z

#17. ข้อสรุปที่ 1 : 3Q > R
ข้อสรุปที่ 2 : 2D > 3W

#18. ข้อสรุปที่ 1 : (W+R)>(Z+S)
ข้อสรุปที่ 2 : 2Q > K

#19. ข้อสรุปที่ 1 : T > R
ข้อสรุปที่ 2 : S <W

#20. ข้อสรุปที่ 1 : R มีค่ามากกว่าที่สุด
ข้อสรุปที่ 2 : Z มีค่ามากกว่าที่สุด

#21. ข้อสรุปที่ 1 ขามเข้าคิวเป็นลำดับที่ 5
ข้อสรุปที่ 2 สวยซื้อข้าวยำ

#22. ข้อสรุปที่ 1 นวลมีนามสกุลบุญชู
ข้อสรุปที่ 2 ผู้มีนามสกุลร่ำรวยซื้อข้าวยำ

#23. ข้อสรุปที่ 1 ขามมีนามสกุลเมตตา
ข้อสรุปที่ 2 ผู้มีนามสกุลจริงใจซื้อข้าวยำ

#24. ข้อสรุปที่ 1 ผู้ที่เข้าคิวลำดับที่สองมีนามสกุลเมตตา
ข้อสรุปที่ 2 ผู้ที่เข้าคิวลำดับที่สี่มีนามสกุลบุญชู

#25. ข้อสรุปที่ 1 ถ้าผู้ที่มีนามสกุลเมตตาเข้าคิวเป็นลำดับที่สองแล้วขามจะมีนามสกุลจริงใจ
ข้อสรุปที่ 2 ผู้ที่เข้าคิวลำดับที่สามซื้อขนมจีน

#26. ปี 2561 ภาคเหนือใช้ปุ๋ยเพิ่มขึ้น ร้อยละเท่าไร

#27. ภาคใด ใช้ปุ๋ยมากที่สุด

#28. ภาคเหนือและภาคใต้ ใช้ปุ๋ยต่างกันร้อยละเท่าไร

#29. ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี ของภาคเหนือและภาคกลาง ในปีใดที่มีอัตราส่วนใกล้เคียงกับ 1 : 3 มากที่สุด

#30. ในปี 2561 อัตราการใช้ปุ๋ยเคมีของภาคใต้คิดเป็นร้อยละเท่าไร ของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมด

#31. กบ : ลูกอ๊อด ? : ? (ก.พ.61)

#32. มอเตอร์ : พัดลม ? : ? (ก.พ.61)

#33. แห : อวน ? : ? (ก.พ.61)

#34. พลังงาน : สันดาป ? : ? (ก.พ.61)

#35. แปรง : ไม้กวาด ? : ? (ก.พ.61)

#36. ข้อใดเป็นชื่อเรื่องที่เหมาะสมกับบทความนี้

#37. สาระสำคัญของบทความนี้คือเรื่องใด

#38. ข้อใดคือความหมายของคำว่า "นาล่ม"

#39. ข้อใดคือความหมายของคำว่า "พลเมืองชั้นสอง"

#40. ผู้เขียนบทความประสงค์จะเน้นสิ่งใด

#41. เป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปราชการเน้นการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่ถูกต้องโดยเฉพาะที่ถูกต้องโดยเฉพาะการวางพื้นฐานสำหรับการปฏิรูปราชการในอนคตทุกฝ่าย เป็นผู้ชนะร่วมกันทั้งฝ่ายการเมืองข้าราชการประจำภาคเอกชนและประชาชน บทความข้างต้นสรุปได้อย่างไร

#42. ความคิดเรื่องสหกรณ์นี้เป็นความคิดแบบสังคมนิยมโดยแท้แต่การสหกรณ์ก็มีผู้นำไปใช้ได้ผลดีในเศรษฐกิจแบบนายทุนนั้นหลายแห่ง ข้อความนี้หมายความว่าอย่าไร

#43. จากการสำรวจเมื่อไม่นานมานี้ปรากฏว่าในประชากรผู้มีสิทธิออกเสียงสี่คนจะมีอยู่คนหนึ่งที่ออกเสียงเลือก ตัวบุคคลโดยไม่คำนึงถึงพรรคหากเขาพิจารณาแล้วว่าบุคคลนั้นเหมาะสมกับหน้าที่ผลจากการสำรวจสรุปว่าอย่างไร

#44. การสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ซึ่งบังคับในปัจจุบันจะต้องมีการดำเนินกระบวนการสอบสวนพิจารณาให้ถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ด้วยมิฉะนั้นอาจจะส่งผลให้การสั่งให้ออกจากราชการเป็นการสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายไปด้วย บทความข้างต้นสรุปได้อย่างไร

#45. "คนไทยปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นผู้เผื่อแผ่เป็นผู้ที่เห็นแก่ตัวมีการกระทำที่แสดงถึงความรุนแรงแบ่งเขาแบ่งเรามากขึ้น "ยิ้มสยาม"ที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยค่อยๆ หายไป แทบจะไม่มีให้เห็นหรือเห็นแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรอยยิ้มที่ออกมาจากความปรารถนาดีหรือหวังว่าจะหลอกลวง" ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น

#46. จงเรียงข้อความให้ถูกต้อง
1. นอกจากพระรัตนตรัย
2. อย่างไรก็ตาม
3. ก็ยังคงมีแทรกอยู่ทั่วไป อาทิการนับถือเจ้าที่เจ้าป่า
4. ความเชื่อผีสางเทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

#47. จงเรียงข้อความให้ถูกต้อง
1. ส่วนใหญ่เป็นคนขยันขันแข็ง
2. ชาวนาภูมิภาคตะวันตก
3. นอกจากมีอาชีพทำนาเป็นหลักแล้ว
4. มักจะมีอาชีพรอง คือทำน้ำตาลจากมะพร้าวทำไร่

#48. จงเรียงข้อความให้ถูกต้อง
1. กลอนนิยมใช้คำพื้น
2. เพื่อช่วยให้กลอนมีรสชาติเปลี่ยนแปลงกันบ้าง
3. ที่ใช้คำพูดและเขียนสำนวนร้อยแก้ว
4. บางครั้งกวีพลิกแพลงการใช้คำให้พิสดาร

#49. จงเรียงข้อความให้ถูกต้อง
1. แต่ปริมาณสินค้ามีน้อย ความต้องการซื้อสินค้ามีมาก
2. เงินเฟ้อเกิดจากปริมาณเงินในมือประชาชนมีมาก
3. แต่สินค้าขาดแคลน
4. ทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

#50. จงเรียงข้อความให้ถูกต้อง
1. ก็หาได้เป็นสมบัติของผู้แต่งต่อไปไม่
2. วรรณกรรมนั้น
3. แต่ได้กลายเป็นสมบัติของผู้อ่าน
4. เมื่อผู้แต่งได้ตัดสินใจที่จะเผยแพร่แล้ว

#51. Does this payment include ............. bed and ............... breakfast ?

#52. They speak ................... English.

#53. These children are slow learners, ........... they are not lazy.

#54. We'll never forget time ............. we were together in this English camp.

#55. We should rather that all children .............. this day - time TV program.

#56. Answer questions

#57. Answer questions

#58. Answer questions

#59. Answer questions

#60. Answer questions

#61. My sister decided not to ............. working on this project.

#62. This small area is the ........... where I want to build my house.

#63. We spent all of our ............ to finish this task, but we failed.

#64. My brother ............. his living by being an engineer.

#65. Choose your pants ...........; if not, you will have to have them altered later on.

#66. Why you have a particular dream depends on your ..........

#67. Which of the following is not considered a feeling?

#68. The word "those" (line 6) refers to ..............

#69. What you need or want ........... in a dream.

#70. Which statement is not true?

#71. The word "they" refers to ................

#72. Arabidopsis is ..............

#73. The word "set off" means ..........

#74. Stamens are ...........

#75. The inner circle of petals is transformed into sepals by ............

#76. ข้อใดเป็นหลักในการบริหารราชการ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

#77. ส่วนราชการใดไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

#78. การจัดตั้ง การรวม การโอนส่วนราชการจะต้องตราเป็นกฎหมายใด

#79. ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบตำแหน่งอันเนื่องมาแต่การยุบ ส่วนราชการ ให้ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายใด

#80. ในกรณีจำเป็น นายกรัฐมนตรีสามารถยังยั้งการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใดหากหน่วยงานนั้นปฏิบัติราชการขัดต่อ นโยบายของรัฐบาล

#81. การจัดระเบียบราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามกฎหมายใด

#82. บุคคลใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

#83. แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้จัดทำเป็นแผนกี่ปี

#84. การปรับแผนปฏิบัติราชการ จะกระทำได้เฉพาะในกรณีใด

#85. ส่วนราชการต้องคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบแล้วเสนอรายงานต่อบุคคลดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

#86. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณต้องร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการดำเนินการอยู่เพื่อรายงานต่อใคร

#87. การกระจายอำนาจการตัดสินใจเพื่อวัตถุประสงค์ใด

#88. ใครเป็นผู้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ

#89. การทบทวนภารกิจของส่วนราชการต้องคำนึงถึงเรื่องใด

#90. ใครเป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

#91. การสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ได้แก่ข้อใด

#92. "ผู้ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามา ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูกกระทบ กระเทือนจากผลของคำสั่งทางปกครอง" หมายถึงข้อใด

#93. ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

#94. กรณีที่ไม่รู้ตัวผู้รับหรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิลำเนาหรือรู้ตัวและภูมิลำเนาแต่มีผู้รับเกินหนึ่งร้อยคน การแจ้งคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือจะกระทำโดยวิธีใดก็ได้

#95. กรณีเจ้าหน้าที่ถูกคัดค้านไม่ให้พิจารณาทางปกครอง ถ้าที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใดให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

#96. เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสารได้ละเว้นไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าที่ต้องรับจดหรือจดเปลี่ยนแปลงข้อความเช่นว่านั้นเป็นความผิดตามมาตราใด

#97. เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสารหรีอกรอกข้อความลงในเอกสาร ได้รับรองเป็นหลักฐานว่า ตนได้กระทำการอย่างใดขึ้นหรือว่าการอย่างใดได้กระทำต่อหน้าตนอันเป็นความเท็จ เป็นความผิดตามมาตราใด

#98. " นาย ส. พนักงานขับรถของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง ได้รับคำสั่งให้ขับรถพาคณะเจ้าหน้าที่ไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง ขณะขับรถ นาย ส. ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด และขับรถประมาทหวาดเสียวในที่สุดเกิดอุบัติเหตุชนรถจักรยานยนต์ของนาง ย. ทำให้รถจักรยานยนต์เสียหาย" ข้อใดกล่าวถูกต้อง

#99. ถ้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐเป็นรัฐมนตรีให้เจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดความเสียหายแจ้งต่อใคร เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

#100. ข้อใดเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *