บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. (ข้อสอบจริง) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป รอบปกติ พฤษภาคม 2565

ข้อสอบ ก.พ. (ข้อสอบจริง) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป รอบปกติ พฤษภาคม 2565

Results

-

#1. 2, 8, 21, 48, 96 ....(ก.พ. 29/5/65 เช้า)

#2. 119, 116, 107, 80, -1, ....(ก.พ. 29/5/65 เช้า)

#3. 81/25, 27/5, 9, 15, 25, .....(ก.พ. 29/5/65 เช้า)

#4. 5, 7, 12, 16, 28, 36, 64, 80, 144, 176, 320, .......(ก.พ. 29/5/65 เช้า)

#5. 4, 2, 16, 6, 4, 32, 8, 6, 56, 10, 8, .......(ก.พ. 29/5/65 เช้า)

#6. ถ้า 7*9 = 54 แล้ว 11*5 = 50 ถามว่า 13*25 = ? (ก.พ. 29/5/65 เช้า)

#7. 4(2)³ มีค่าเท่ากับเท่าใด (ก.พ. 29/5/65 เช้า)

#8. หากซื้อพันธ์ลินจี่ ในราคากิโลกรัมละ 25 บาท และ 32 บาท นำมาผสมกันแล้วขายในราคา 35 บาท ต้องผสมกันในอัตราส่วนเท่าใดถึงได้กำไร 25% (ก.พ. 29/5/65 เช้า)

#9. ข้อมูลชุดหนึ่งมี 10 จำนวน ค่าเฉลี่ยข้อมูลชุดนี้ คือ 8.5 พบว่าข้อมูลจำนวนหนึ่งอ่านผิดจาก 2.0 เป็น 0.2 อยากทราบว่าค่าเฉลี่ยนที่ถูกต้องคือเท่าใด (ก.พ. 29/5/65 เช้า)

#10. สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่ง หากด้านหนึ่งเพิ่ม 3 ฟุต อีกด้านลดลง 2 ฟุต ทำให้พื้นที่เพิ่ม 3 ตารางฟุต อยากทราบว่าเดิมพื้นที่สี่เหลี่ยมนี้มีค่าเป็นเท่าใด (ก.พ. 29/5/65 เช้า)

#11. ข้อสรุปที่ 1 C > N
ข้อสรุปที่ 2 D > M

#12. ข้อสรุปที่ 1 B < K
ข้อสรุปที่ 2 (B+C) < 2D

#13. ข้อสรุปที่ 1 D > K
ข้อสรุปที่ 2 O > C

#14. ข้อสรุปที่ 1 C > A
ข้อสรุปที่ 2 B > K

#15. ข้อสรุปที่ 1 D > B
ข้อสรุปที่ 2 M < N

#16. ข้อสรุปที่ 1 S > L
ข้อสรุปที่ 2 2S > P

#17. ข้อสรุปที่ 1 3M > 2Q
ข้อสรุปที่ 2 R > S

#18. ข้อสรุปที่ 1 M > R
ข้อสรุปที่ 2 M > 2Q

#19. ข้อสรุปที่ 1 N > 2R
ข้อสรุปที่ 2 N > 3L

#20. ข้อสรุปที่ 1 L < P
ข้อสรุปที่ 2 P < S

#21. ข้อสรุปที่ 1 มีพนักงานอยากไปเกาะเสม็ดมากกว่าไปปาย
ข้อสรุปที่ 2 มีพนักงานอยากไปภูเก็ตมากกว่ามุกดาหาร

#22. ข้อสรุปที่ 1 พนักงานเลือกไปภูเก็ตลำดับที่ 8
ข้อสรุปที่ 2 พนักงานเลือกไปเชียงใหม่ลำดับที่ 5

#23. ข้อสรุปที่ 1 ถ้าลำดับที่ 10 เป็นพังงา แล้วลำดับที่ 1 จะเป็นเกาะสมุย
ข้อสรุปที่ 2 ถ้าลำดับที่ 4 เป็นเขาใหญ่ แล้วลำดับที่ 5 จะเป็นมุกดาหาร

#24. ข้อสรุปที่ 1 ลำดับของเชียงใหม่ จะติดกับมุกดาหาร
ข้อสรุปที่ 2 ลำดับของปาย จะติดกับเกาะสมุย

#25. ข้อสรุปที่ 1 เขาค้ออยู่ในลำดับที่ 6
ข้อสรุปที่ 2 ลำดับของเกาะเสม็ดไม่ติดกับปาย

#26. บุคลากรในมหาวิทยาลัย มีจำนวนรวมทั้งหมดเท่าไร (ก.พ. 29/5/65 เช้า)

#27. จำนวนข้าราชการเป็นร้อยละเท่าไรของจำนวนทั้งหมด (ก.พ. 29/5/65 เช้า)

#28. อัตราส่วนของลูกจ้างประจำ : พนักงานราชการ : พนักงานมหาวิทยาลัย (ชั่วคราว) เป็นเท่าไร (ก.พ. 29/5/65 เช้า)

#29. จำนวนบุคลากรสาย ค เป็นร้อยละเท่าไรของจำนวนทั้งหมด (ก.พ. 29/5/65 เช้า)

#30. ถ้าบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งหมดได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 20,500 บาทต่อเดือน จะต้องจ่ายเงินเดือนทั้งหมด เป็นจำนวนเงินเท่าไรต่อล้านบาท (ก.พ. 29/5/65 เช้า)

#31. ชิม : ตัว ? : ? (ก.พ. 29/5/65 เช้า)

#32. ปริญญาบัตร : ศึกษา ? : ? (ก.พ.29/5/65 เช้า)

#33. น้ำตาล : อ้อย ? : ? (ก.พ. 29/5/65 เช้า)

#34. แชมพู : สะบู่ ? : ? (ก.พ. 29/5/65 เช้า)

#35. ป้องกัน : เกราะ ? : ? (ก.พ. 29/5/65 เช้า)

#36. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2 (ก.พ. 29/5/65 เช้า)

#37. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4 (ก.พ. 29/5/65 เช้า)

#38. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4 (ก.พ. 29/5/65 เช้า)

#39. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 1 (ก.พ. 29/5/65 เช้า)

#40. "สำหรับกลุ่มคนไข้ที่ทำเลสิค หากต้องการติดขนตาปลอม โดยปกติสามารถติดได้หลังจากทำเลสิคไปแล้ว หนึ่งเดือนขึ้นไป แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยต่อดวงตาของท่าน ควรสอบถามจากจักษุแพทย์ที่ดูแลโดยตรงอีกครั้ง" สาระสำคัญของข้อความนี้คือข้อใด (ก.พ. 29/5/65 เช้า)

#41. สาระสำคัญของข้อความนี้คือข้อใด (ก.พ. 29/5/65 เช้า)

#42. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงการทำธุรกิจแบบต้นไผ่ (ก.พ. 29/5/65 เช้า)

#43. ข้อใดคือใจความสำคัญของบทความข้างต้น (ก.พ. 29/5/65 เช้า)

#44. ประเทศไทยนับจำนวนประชากรตามพฤตินัยของประเทศ ภาค และจังหวัดต่าง ๆ คือ นับประชากรตาม สถานที่บุคคลนั้นกินอยู่หลับนอนเป็นปกติ หรือเป็นประจำในทางประชากรศาสตร์เรียกได้ตามข้อใด (ก.พ.29/5/65 เช้า)

#45. คนขยันเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ คนมีความรับผิดชอบทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น

#46. ข้อมูล "การปฏิบัตการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นหรือการรักษาพยาบาลขั้นแรกแก่ผู้ที่ได้รับอุบัตเหตุ หรือผู้ป่วยโดยปัจจุบันทันด่วนมีความสำคัญและจำเป็นมาก เพราะจะทำให้ช่วยลดความร้ายแรงของอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยนั้น รวมทั้งยังช่วยให้ แพทย์ทราบสาเหตุและสามารถวินิจฉัยได้ถูกต้องและรวดเร็ว ถ้ามีข้อมูล จากผู้ปฐมพยาบาล" ข้อสรุปใดสอดคล้องกับข้อมูลข้างต้น

#47. หนังสือเป็นอาหารบำรุงสมองเป็นช่องทางที่แน่นอนที่สุดของมนุษย์ในอันที่จะสร้างสรรค์อำนาจแห่งจิตและ เป็นมิตรแท้ที่จะนำมนุษย์ไปสู่ความสำเร็จอีกทั้งการอ่านหนังสือเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ตัวเรามีพัฒนา ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

#48. "การพัฒนาชุมชนที่มีประสิทธิภาพจะต้องพัฒนาทั้งระบบ ทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และการพัฒนาขีดความสามารถในเทคโนโลยี นอกเหนือจากสิ่งอื่นใดในการพัฒนาจะต้องปลูกฝังจิตใจ จิตสำนึกให้แก่บุคลากรในองค์กรนั้นด้วย โดยให้ทุกคนตระหนักเสมอว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จ ได้ด้วยพนักงานทุกๆ คน" ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด

#49. "ตามกฎหมายแรงงาน ได้บัญญัติห้ามมิให้คนทำงานที่ที่มีเสียงเกิน 85 เดซิเบล เป็นเวลานาน 8 ชั่วโมง ใน 5 วันของสัปดาห์" ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

#50. ข้อมูล "สารที่ตกตะกอนจะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ เนื่องจากแสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องผ่านลงสู่ใต้น้ำได้ สัตว์น้ำและพืชใต้น้ำบางชนิดต้องอาศัยแสงอาทิตย์เพื่อการดำรงชีพ นอกจากนั้น น้ำของสารที่ตกตะกอน ยังไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการบริโภคได้" ข้อสรุปใดสอดคล้องกับข้อมูลข้างต้น

#51. fill in the blanks.

#52. fill in the blanks.

#53. fill in the blanks.

#54. fill in the blanks.

#55. fill in the blanks.

#56. He lost his dog out of the house. He offered a ............. for the person who finds his dog. (ก.พ.29/5/65)

#57. They want to install electricity and help villages in..........areas with no electricity. (ก.พ.29/5/65)

#58. Good management is ............. for running a megaproject. (ก.พ. 29/5/65)

#59. Illnesses of diabetes ........... go away ................ (ก.พ.29/5/65)

#60. It is ............ at the mall today. There are people everywhere so I go to the market instead.(ก.พ.29/5/65)

#61. Her husband ............ several years ago, so she is now a single mom, taking care of her three children. (ก.พ. 29/5/65)

#62. She is fond ............... cappuccinos, She has one every day. (ก.พ. 29/5/65)

#63. You don't allow anyone ............ in this area. (ก.พ. 29/5/65)

#64. .............. is the cheapest place to go on holiday? (ก.พ. 29/5/65)

#65. I need your help to report. The data is very ................ (ก.พ. 29/5/65)

#66. The bank robbery ............... I told you about is it the newspaper. (ก.พ. 29/5/65)

#67. It is too dark here. The lights need to be ................... (ก.พ. 29/5/65)

#68. Dogs often ............... when greeting people or other animals. (ก.พ. 29/5/65)

#69. The word "Complimentary" in line ... is the closest meaning of the word ............... (ก.พ.29/5/65)

#70. The doctor ................ that I have to exercise regularly. (ก.พ. 29/5/65)

#71. I need your help to report. The data is very .............. (ก.พ.29/5/65)

#72. The family was traveling to ...........

#73. The person telling this story is probably

#74. We can assume from this passage that

#75. The phrase "to show US off in the best possible light" (line 7) means ....................

#76. ข้อใดไม่ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ก.พ. 25/5/65 - เช้า)

#77. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับหัวหน้าคณะผู้แทน (ก.พ. 25/5/65 - เช้า)

#78. นายอำเภอไม่มีสิทธิไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีใด (ก.พ. 25/5/65 - เช้า)

#79. การยุบส่วนราชการให้ตราเป็นกฎหมายใด (ก.พ. 25/5/65 - เช้า)

#80. ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองส่วนราชการขึ้นไปอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกัน ผู้ใดเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ รับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจนั้น (ก.พ. 25/5/65 - เช้า)

#81. ข้อใดคือหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด (ก.พ. 25/5/65 - เช้า)

#82. หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนด แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางไปใช้ในการบริการประชาชนและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน (ก.พ. 25/5/65 - เช้า)

#83. ให้ส่วนราชการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบแล้วรายงานให้ หน่วยงานใดทราบ (ก.พ. 25/5/65 - เช้า)

#84. ในกรณีเกิดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินการของส่วนราชการหรือระเบียบข้อบังคับที่ออกโดย ส่วนราชการอื่นให้ส่วนราชการปฏิบัติตามข้อใด (ก.พ. 25/5/65 - เช้า)

#85. ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการหรือเป็นภารกิจที่ใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกัน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดการบริหารตามข้อใดโดยมุ่งให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (ก.พ. 25/5/65 - เช้า)

#86. ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาต อนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดของผู้ดำรงตำแหน่งใดให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการ ในเรื่องนั้นโดยตรง เป็นการบริหารราชการตามข้อใด (ก.พ. 25/5/65 - เช้า)

#87. การรักษาราชการแทน ตาม พ.ร.บ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ก.พ. 25/5/65 - เช้า)

#88. เจ้าหน้าที่ในข้อใดไม่สามารถพิจารณาคำสั่งทางปกครองได้ (ก.พ. 25/5/65 - เช้า)

#89. การอุทธรณ์คำสั่งทางการปกครองในกรณีที่คำสั่งทางการปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมาย กำหนดชั้นตอนอุทธรณ์ ในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางการปกครองนั้นโดยยื่นต่อใคร (ก.พ. 25/5/65 - เช้า)

#90. การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ต้องกระทำโดยวิธีใด (ก.พ. 25/5/65 - เช้า)

#91. คู่กรณีมีคำขอให้เจ้าหน้าที่พิจารณาใหม่ได้ตามข้อใด (ก.พ. 25/5/65 - เช้า)

#92. การจัดทำคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องระบุรายละเอียดตามข้อใด (ก.พ. 25/5/65 - เช้า)

#93. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ไขคำสั่งทางปกครอง (ก.พ. 25/5/65 - เช้า)

#94. นายแดงเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนเขต ทำการเปลี่ยนแปลงย้ายนายดำย้ายเข้าทะเบียนโดยมิชอบ นายแดงกระทำผิด ตามข้อใด (ก.พ. 25/5/65 - เช้า)

#95. ข้อใดมิใช่การทำละเมิดในขณะปฏิบัติหน้าที่ (ก.พ. 25/5/65 - เช้า)

#96. ในกรณีผู้เสียหายยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐพื่อให้รัฐพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหาย เนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองได้ (ก.พ. 25/5/65 - เช้า)

#97. กระทำผิดละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต้องฟ้องใคร และฟ้องต่อศาลใด (ก.พ. 25/5/65 - เช้า)

#98. สภากลาโหม จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ตามข้อใด (ก.พ. 25/5/65 - เช้า)

#99. กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อข้อใด (ก.พ. 25/5/65 - เช้า)

#100. นาย ก เป็นผู้ที่ตั้งใจหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วทันต่อเวลา ตรงกับมาตรฐานทางจริยธรรมข้อใด (ก.พ. 25/5/65 - เช้า)

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *