บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 12

ข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 12

Results

-

#1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3

ข้อต่อไป

#2. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4

ข้อต่อไป

#3. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4

ข้อต่อไป

#4. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2

ข้อต่อไป

#5. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3

ข้อต่อไป

#6. การให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นการลงทุนที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ซึ่งจะส่งผลไปถึงการพัฒนาประเทศในที่สุด ข้อความนี้สรุปว่าอย่างไร

ข้อต่อไป

#7. "ศิลปะ" เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงความสามารถและความเป็นเลิศของมนุษย์ "หัตถกรรม" หมายถึง การทำด้วยมือความเชี่ยวชาญในการใช้มือ ดังนั้นงานศิลปหัตถกรรมจึงเป็นงาน "ฝีมื่อ" ซึ่งต้องอาศัย "ความคิด" ข้อความนี้กล่าว ถึงอะไร

ข้อต่อไป

#8. ทองตะกูเป็นสีทองที่เกิดจากการใช้รงค์ผสมน้ำมันยางอาบลงบนแผ่นตะกั่ว ถ้าทาลงบนโลหะจะจับแน่นและกันสนิมได้ ข้อความนี้กล่าวถึงทองตะกูในแง่ใด

ข้อต่อไป

#9. เนื่องจากพินัยกรรมมีผลเมื่อผู้ทำพินัยกรรมตายจึงเรียกผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมว่าทายาท แม้บางครั้งผู้นั้นจะไม่ใช่ญาติของผู้ตายเลยก็ตาม ข้อใดมีความหมายไม่เหมือนกับข้อความ

ข้อต่อไป

#10. ครั้นถึงรัชกาลที่ 3 จากการที่ได้เห็นรือรบแบบเรือกำปั่นของชาวยุโรปเข้ามารบอยู่ในทะเลของประเทศใกล้เคียงมีประสิทธิภาพดีกว่าเรือรบแบบเรือสำเภาดั้งเดิมมาก ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งกำลังมีท่าทีจะเป็นศัตรูกับประเทศไทยเปลี่ยนแปลงรูปแบบเรื่อรบของตนให้เป็นเรือกำปั่น เพื่อมิให้เป็นการเสียเปรียบพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงปรับปรุงแก้ไขรูปแบบเรือรบของไทยให้ทันสมัยตามไปด้วย ข้อใดสรุปความได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#11. วิทยาศาสตร์ต้องการที่จะหาดูว่าภายใต้เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งสิ่ง ๆ หนึ่งจะมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้น และถ้าสิ่งเดียวกันนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขอื่นจะเปลี่ยนแปลงเป็นอะไร ข้อความนี้หมายความว่าอย่างไร

ข้อต่อไป

#12. การสนองคุณชาตินั้นหาได้จำกัดเฉพาะการรับราชการไม่ขอเพียงให้กลับมารับใช้ชาติก็พอจึงมีการกำหนดเพียงเป็นกรอบกว้างๆ ว่าให้นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงกลับเข้ามาทำงานในประเทศ อย่างน้อยเท่ากับจำนวนปีที่ไปเล่าเรียนมา สาระสำคัญของข้อความนี้เกี่ยวข้องกับนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงในเรื่องใด

ข้อต่อไป

#13. ลักษณะของจ้องหน่องคล้ายกับเพลี้ยค่อนข้างมาก จะแตกต่างกันก็ตรงที่เพลี้ยใช้ดีดด้วยสันมือขวา หรือนิ้วหัวแม่มือขวาที่หัวอันมนของเพลี้ย แล้วก็ใช้ปากและลมเป็นที่อาศัยให้เกิดเสียงประสานดุจกัน จ้องหน่องและเพลี้ยหมายถึงอะไร

ข้อต่อไป

#14. บุคคลสามรถปรับตนให้อยู่ในหมู่คณะได้ไม่เท่ากัน บางคนสามรถข้ากับคนทั่วไปได้ดี บางคนมีพฤติกรรมต่อต้านสังคมหรือชิงชังสังคมชอบเก็บตัวอยู่ตามลำพัง และมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสังคม ข้อความนี้หมายความว่าอย่างไร

ข้อต่อไป

#15. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรำพึงถึงเรื่องค้าขายของชนชาวสยาม สมควรจะใช้ธงอันมีเครื่องหมาย เหมือนอย่างเรือหลวงทั่วไป แต่ว่ารูปจักรเป็นของสูงไม่สมควรที่ราษฎรจะใช้จึงให้ยกรูปจักรออกเสียคงแต่รูปช้างเผือกบนพื้นแดง ข้อสรุปใดถูกต้อง

จบคำถาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *