บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 14

ข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 14

Results

-

#1. "เราให้ความรู้ว่า เกษตรอินทรีย์คืออะไร คนเราจะสับสนว่าเกษตรอินทรีย์กับเกษตรปลอดสารเหมือนกันหรือต่างกัน อย่างไร ส่วนมากคิดว่าเกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร ผมอธิบายอย่างนี้ว่า ผักปลอดสารก็คือผักปลอดภัยนั่นเอง เป็น ผักที่ใช้สารเคมีแต่มีระยะการเก็บเกี่ยวที่ปลอดภัย แต่สำหรับเกษตรอินทรีย์ต้องไมใช้สารเคมีเลยตลอดกระบวนการ เหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องการให้ความรู้ให้แนวคิดซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา" ข้อความนี้สรุปได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#2. "วงการแพทย์ลงความเห็นว่า "ผู้ที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกคนจะเป็นผู้ที่มีจิตใจแจ่มใส ผู้ที่มีจิตใจแจ่มใสทุกคนจะไม่เป็นคนที่ขาดเหตุผล" ข้อความนี้สรุปได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#3. "ตรรกวิทยา คือ วิซาว่าด้วยกฎเกณฑ์การเหตุผล ผู้ที่รู้จักใช้ประโยซน์จากตรรกวิทยาทุกคนเป็นผู้มีเหตุผล เหตุผลทุกคนไม่เป็นผู้เข้าใจผิดง่าย ผู้เข้าใจผิดง่ายทุกคนเป็นผู้หาความสุข" ข้อความนี้สรุปได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#4. "สารที่ตกตะกอนจะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ เนื่องจากแสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องผ่านลงสูใต้น้ำได้ เพราะสัตว์ น้ำและพืชใต้น้ำบางชนิดต้องอาศัยแสงอาทิตย์เพื่อการดำรงชีวิต นอกจากนั้นน้ำของสารที่ตกตะกอนไม่สามารถ นำไปใช้เพื่อการบริโภคได้" ข้อความนี้สรุปได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#5. "การปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือหรือการรักษาพยาบาลในขั้นแรกแก่ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยโดยปัจจุบันทันด่วน มีความสำคัญและจำเป็นเพราะจะทำให้ช่วยลดความร้ายแรงของอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยนั้น แล้วยังช่วยให้แพทย์ ทราบสาเหตุสามารถวินิจฉัยพยาบาลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยอาศัยข้อมูลจากผู้ทำการปฐมพยาบาล" ข้อความนี้สรุปได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#6. "ผู้หญิงวันนี้นอกจากจะต้องเลี้ยงลูก ดูแลบ้านช่อง เข้าครัวหาอาหารให้ทุกคนรับประทานยังจะต้องทำงานนอกบ้าน หนักเท่าเทียมกับผู้ชายอีกด้วย" ข้อความนี้สรุปได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#7. "มนุษย์ทุกคนเป็นสมาชิกของชุมชนเดียวกัน และถูกสร้างขึ้นมาจากสารัตถะอันเดียวกัน ถ้าโชคชะตาได้นำมาซึ่ง ความทุกข์ให้แก่สมาชิกคนใดคนหนึ่งแล้ว สมาชิกคนอื่นๆ จะได้อยู่อย่างผาสุกได้อย่างไรถ้าท่านวางตัวเฉยเมยกับ ความทุกข์ยากของผู้อื่น ท่นจะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ได้อย่างไรกัน" ข้อความนี้สรุปได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#8. "ถ้ามีคนนินทาว่าร้ายลูก ลูกก็จะต้องคิดให้ได้ว่า เหมือนคนจุดไฟเผาฟ้า แม้กองไฟใหญ่มหึมาเพียงใดแต่ฟ้านั้นว่าง เปล่าไม่มีเชื้อที่จะติดไฟได้ กองไฟจะลุกโซติช่วงสักเพียงใดก็จะไหม้และมอดไปข้างเดียวในที่สุด" ข้อความนี้สรุปได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#9. "จากกระแสของการทะลักเข้ามาตลอดแนวชายแดน ทำให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นพาหะนำ โรคที่ประเทศไทยควบคุมได้แล้วกลับมาแพร่ระบาดใหม่อีกนับว่าเป็นปัญหาสำคัญของชาติที่เดียว" ข้อความนี้สรุปได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#10. "มนุษย์จะต้องมีพลังเคลื่อนไหวตลอดเวลา การแข่งขันกับผู้อื่นเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของพลังชีวิต โดยธรรมชาติมนุษย์หากเมื่อใดมีความมั่นใจสูงไม่มีใครแข่งขันด้วยก็จะเผลอลืมการปรับปรุงตนเองในที่สุด" ข้อความนี้สรุปได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#11. "ทำไมมนุษย์ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอกันบ้าง จะเอารัดเอาเปรียบกันไปถึงไหนเคยคิดถึงระยะทางช่วงสั้นๆ ระหว่างการเกิดกับการดับบ้างไหม" ข้อความนี้สรุปได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#12. "เขาคิดว่าความรู้ของมนุษย์จะต้องค่อย ๆ พัฒนาขึ้นจากการสะสมผลของการสังเกตธรรมชาติรอบตัว ความรู้จะเกิด อย่างก้าวกระโดดไม่ได้เพราะสิ่งที่สมองสร้างขึ้นมาต้องน้อยกว่าสิ่งที่รับเข้าไปเสมอ แต่สำหรับผู้ที่รู้ว่าสมองทำงาน คล้ายเครื่องจักรข้อมูล เขาจะรู้ว่าสมองสามารถสร้างสิ่งล้ำสมัยเพียงใดก็ได้ เพราะสมองสามารถสร้างข้อมูลมากกว่าที่จะรับเข้าไปได้อย่างไม่มีขีดจำกัด" ข้อความนี้สรุปได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#13. "ศาสนาพราหมณ์มีต้นกำเนิดในประเทศอินเดีย มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อันเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดใน บรรดาศาสนาที่ยังมีการนับถือกันอยู่ในปัจจุบันนี้" ข้อความนี้สรุปได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#14. "การกลายเป็นเมืองและการขยายขนาดของเมืองในประเทศกำลังพัฒนา ปัจจุบันนี้ไม่ได้สอดคล้องสัมพันธ์กับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมเมือง เหมือนในประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่เป็นผลจากการเพิ่มจำนวน ประชากรตามธรรมชาติเป็นสำคัญ" ข้อความนี้สรุปได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#15. "เป็นที่นำยินดีว่า เมื่อเวลาข้างในบ้านเต็มไปด้วยร่อยยิ้มและเสียงหัวเราะ ข้างนอกหน้าต่างดอกไม้บานก็บานสดใส" ข้อความนี้สรุปได้อย่างไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *