ข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 5

ข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 5

Results

-

#1. "มงกุฎในภาษาบาลีมีความหมายอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าอาจจะเป็นสิ่งใด หากได้เป็นเครื่องศิราภรณ์แล้ว เรียกว่า มงกุฎทั้งสิ้น" ข้อใดสรุปถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. "โดยปกติโลกจะรับความร้อนจากดวงอาทิตย์ และความร้อนนี้จะสะท้อนกลับออกไปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็น ตัวกักคลื่นความร้อน หรือรังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตย์ที่สะท้อนกลับขึ้นไป ทำให้เกิดการสะสมความร้อนที่ผิว โลก อุณหภูมิของผิวโลกจึงสูงขึ้นเรื่อยๆ" ข้อใดสรุปถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. "หลักการสำคัญก็คือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อลดการเอารัดเอาเปรียบในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางที่กระทำต่อ มนุษย์และกระทำต่อธรรมชาติ เพื่อโลกจะได้เป็นที่น่าอยู่อาศัยมากขึ้น" ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด

ข้อต่อไป

#4. "ในปัจจุบันทุนการศึกษามิได้มีให้เฉพาะนักเรียนไทยไปศึกษาในต่างประเทศ เพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้แถบตะวันตกเท่านั้น และเรื่องการศึกษาวิชาการในสถาบันการศึกษาของไทยแพร่หลายและมีประโยชน์เป็นที่ยอมกันทั่วไปทุกคนควรให้เรียนศึกษาภายในประเทศก็จะปรากฏตามมาและมากขึ้น เพื่อผู้ขัดสนแต่มีสติปัญญาและความมานะพยายามจะได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างสม่ำเสมอทั่วกันตามที่ควรจะได้" ข้อความที่กล่าวถึงทุนการศึกษาในแง่ใดเป็นสำคัญ

ข้อต่อไป

#5. ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 4
ก. ดังนั้น การศึกษาประวัติการดนตรีจึงเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่ง
ข. ดนตรีเป็นวัฒนธรรมอันสูงส่งอย่างหนึ่งของชาติ
ค. ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอารยธรรมของชาติเจ้าของดนตรีได้เป็นอย่างดี
ง. เพราะช่วยให้ได้รู้ใจในศิลปวัฒนธรรมของตนได้ดียิ่งขึ้น

ข้อต่อไป

#6. ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 3
ก. ถ้าคิดอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าตนได้ตายไปแล้ว
ข. แต่บางคนคิดว่าตัวเองไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานนอกจากจะกินและนอนอย่างเดียว
ค. เพราะคนตายไม่ต้องทำงานจะนอนทั้งวันทั้งคืนก็ได้
ง. เมื่อเราเกิดมาเป็นคนแล้วจำเป็นจะต้องทำงาน

ข้อต่อไป

#7. ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 4
ก. แนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างรวดเร็วในอนาคตอันใกล้นี้
ข. การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลแม้จะสิ้นเปลืองกว่ารถประจำทางแต่สะดวกสบาย
ค. รถยนต์จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ 5 ของกรุงเทพฯ ตลาดรถยนต์จึงมี
ง. โดยเฉพาะในสภาวะที่ผู้คนแออัดในช่วงเช้าและเย็นของเมืองหลวง

ข้อต่อไป

#8. ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 2
ก. เช่น จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี เป็นต้น
ข. ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
ค. ตื่นตัวในการเก็บสาหร่ายทะเล "โนริ" ไปจำหน่ายแก่พ่อค้าคนกลาง
ง. เพื่อส่งออกไปยังญี่ปุ่น จึงมีผลทำให้สาหร่ายธรรมชาติเหลือน้อยลงทุกที

ข้อต่อไป

#9. ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 3
ก. อาจเนื่องมาจากสาเหตุว่า
ข. การเจริญเติบโตของแพลงค์ตันพืช
ค. ไม่สามารถเจริญเติบโตในลักษณะต่อเนื่องได้
ง. น้ำเสียที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมขาดสารอาหารพวกไนโตรเจน

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.