บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 6

ข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 6

Results

-

#1. "ชาวโปรตุเกสที่มาเมืองจีนแต่โบราณห็นเครื่องถ้วยของจีนมีสีขาวใสคล้ายเปลือกหอยจึงเรียกว่า ปอเซลลานะ คำว่า ปอร์ซเลน มาจากภาษาอิตาลีว่า ปอเซลลานะ ซึ่งมาจากภาษาลาตินว่า ปอเซลลูส เพราะปอร์ซเลน มีลักษณะคล้ายเปลือกหอยทะเล บางชนิดที่มีเส้นขาวๆ เหลือบๆ ชาวอิตาเลียน จึงเรียกว่า ปอเซลลานะ" ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#2. "ละครในเป็นละครที่แสดงกันในวังในเริ่มมีในสมัยอยุธยาโดยใช้ตัวแสดงเป็นผู้หญิงล้วน ส่วนละครนอกนั้นแสดงนอกวังและใช้ตัวแสดงเป็นชายจริงหญิงแท้" ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#3. "วุ้นเส้น เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เพราะทำจากถั่วเขียวแต่วุ้นเส้นที่ฟอกสีขาวด้วยสารเคมี ถ้าร่างกายรับเข้าไปในปริมาณมากจะทำให้เกิดอาการหายใจติดขัด ปวดท้อง อาเจียน ท้องร่วง ลมพิษ และหากรุนแรงอาจถึงเสียชีวิตได้" ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#4. "พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นผลงานด้านสถาปัตยกรรมในรัซกาลที่ 5 โดยตัวอาคารสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของตะวันตกและหลังคาเป็นศิลปะแบบไทยสมัยอยุธยา" ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#5. "แม้ได้ชื่อว่าเป็นชาติที่มีท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของโลก แต่คนไทยเรารู้เพียงการใช้ประโยชน์จากทะเลเท่านั้นการรู้จักใช้ การรู้จักรักษาแทบไม่มี เพราะหากไม่รู้ว่าสมบัติที่มีอยู่ในท้องทะเลนั้นล้ำค่าเพียงใด ความเอาใจใส่และดูแลรักษาให้คงคุณค่าเดิมคงไม่เกิดขึ้น" ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 2
ก. จนก่อให้เกิดความเสียหาย
ข. อันเป็นผลเนื่องมาจากภัยทางธรรมชาติ
ค. ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐบาลเป็นจำนวนมาก
ง. ประเทศไทยอาจเกิดสาธารณภัยอย่างกว้างขวางและรุนแรง

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 3
ก. จะแยกอยู่โดดเดี่ยวเหมือนสัตว์บางประเภทไม่ได้
ข. มีความสัมพันธ์คบค้าสมาคมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ค. เป็นพวก เป็นเหล่า เป็นเชื้อชาติ
ง. มนุษย์ เป็นสัตว์สังคมตามกฎแห่งธรรมชาติ ต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 2
ก. หรืออาจจะเป็นอัญมณีประเภทหยกที่มีสีเขียวก็ได้
ข. ถ้าเทียบกับรัตนชาติก็ได้แก่
ค. พลอยเขียวส่อง ซึ่งพบมากในแถบจังหวัดกาญจนบุรี หรือจังหวัดชายแดนประเทศพม่า
ง. สีเขียวอ่อนหรือตองอ่อน เป็นหินมีค่าชนิดหนึ่ง

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 4
ก. มักจะมีสติปัญญาสูงกว่าคนที่ไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์
ข. ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถพิเศษซึ่งมีอยู่ในตัวบุคคล
ค. และมักมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดระดับสติปัญญา
ง. กล่าวคือ พวกเรามักพบว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 3
ก. เพื่อให้แอลกอฮอล์บางส่วนถูกขับออกมาทางลมหายใจ เหงื่อ และปัสสาวะ
ข. การดื่มสุราอย่างถูกต้อง จึงควรดื่มช้าๆ
ค. ถ้าตับไม่ดีโอกาสที่จะเกิดอันตรายเพราะเหล้าก็มากกว่าคนปกติ
ง. ตับ เป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยทำลายแอลกอฮอล์

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *