บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 7

ข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 7

Results

-

#1. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 3
ก.ถือว่าการศึกษาเป็นกระบวนการต่อเนื่องกันตลอดชีวิตที่จะต้องประสานกัน
ข. ตามนัยแห่งแผนการศึกษาประถมศึกษาปี 2521 ฉบับปรับปรุงปี 2533 นี้
ค. ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ง. ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้งคุณภาพของพลเมืองไทย ให้สามารถอ่านออกและเขียนได้เป็นอย่างต่ำ

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 3
ก. ประชาชนทุกคนต้องตระหนักเห็นคุณค่าของระบอบประชาธิปไตย
ข. เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ก่อให้เกิดความสงบมั่นคงภายในชาติ
ค. และให้ความเคารพ ยึดมั่นในสถาบันทั้งสามประเภท
ง. การปกครองในระบบประชาธิปไตยของประเทศไทยนั้น

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 4
ก.ในปัจจุบันคำว่า "สัญลักษณ์" เข้ามามีบทบาทในสังคมเป็นอย่างมาก
ข. ตลอดจนยากต่อการปลอมแปลงของคู่แข่งขันทางการค้าอีกด้วย
ค. ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก ง่ายต่อการจดจำและการนำไปใช้
ง. เพราะเป็นเครื่องหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่กำหนดขึ้นมาแทนสิ่งนั้นๆ

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 3
ก. ให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนเป็นปกติในระหว่างการหยุดงานแต่ไม่เกิน 45 วัน
ข. โดยเฉพาะแรงงานที่ได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานและแรงงานหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอด
ค. ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงาน
ง.สภาผู้แทนราษฎรได้รับหลักการเรื่องดังกล่าวและอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 2
ก. ส่วนเครื่องหมายอัญประกาศปิด
ข. ถ้าข้อความในเครื่องหมายอัญประกาศมีความยาวหลายย่อหน้า
ค. ให้ใส่ไว้เฉพาะย่อหน้าสุดท้าย
ง. ให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศเปิดไว้ข้างหน้าแต่ละย่อหน้า

ข้อต่อไป

#6. "ชุมชนมีความหมายว่า กลุ่มคนหลายๆ คนที่อยู่อาศัยรวมกันเป็นหมู่เหล่าในพื้นที่เดียวกันหรือท้องถิ่นเดียวกัน ซึ่ง มีความเกี่ยวพันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจจะเป็นความเกี่ยวพันทางประวัติศาสตร์ การปกครองหรือทางเศรษฐกิจ"
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#7. "อาณาจักรตามพรลิงค์ เป็นอาณาจักรเก่าแก่ทางภาคใต้ของประเทศไทยเริ่มปรากฎหลักฐาน ในพุทธศตวรรษที่ 7 โดยมีนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการปกครอง"
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#8. "ในรัชกาลที่การศึกษาได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว นโยบายการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ จัดการศึกษาเพื่อให้สามารถไปประกอบอาชีพที่มิใช่ราชการ โดยประกาศพระราชบัญญัติประถมศึกษาเพื่อให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเล่าเรียนโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อย นอกจากนั้นยังโปรดให้พัฒนาการศึกษาขั้นอุดมศึกษา โดยยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนเป็นจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย" รัชกาลที่ 6 ทรงพัฒนาจัดระบบการศึกษาของประเทศไว้ทั้งหมด กี่ประเด็น

ข้อต่อไป

#9. "ในขณะที่อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอทางภาคตะวันตกของอเมริกากำลังประสบความเสียหายมาจากการขาดแคลนแรงงานต่างประเทศ นับตั้งแต่กฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองฉบับใหม่ของอเมริกามีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2529 " ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#10. "การทำสนธิสัญญาเบาริงกับอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2398 ทำให้ประเทศไทยต้องดำเนินนโยบายการค้าจากการผูกขาดมาเป็นระบบการค้าเสรี ซึ่งทำให้พ่อค้าชาวอังกฤษค้าขายกับพ่อค้าซาวไทยโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านระบบผูกขาดของพระคลังสินค้า นอกจากนั้นระบบการผลิตเพื่อเลี้ยงตนเองต้องเปลี่ยนเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก" ข้อความข้างต้นได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงจากสนธิสัญญาเบาริงไว้กี่ประเด็น

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *