บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 9

ข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 9

Results

-

#1. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 4
ก. ทฤษฎีสมองกล ถือว่าคนเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งมักทำอะไรอย่างมีจุดหมาย
ข. โดยยึดข่าวสาร ข้อมูลที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อมประกอบการนั้นๆ
ค. ถ้าหากไม่กระทำสิ่งเหล่านั้น ก็เพราะไม่ทราบวัตถุประสงค์
ง. หรือไม่ทราบผลร้ายที่เกิดขึ้นตามมาภายหลัง

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 4
ก. คือ จะนำให้เขาเป็นบุคคลที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เป็นคนขลาด คนกล้า คนโกง เป็นต้น
ข. จะเป็นสิ่งกล่อมเกลานิสัยใจคอและสติปัญญาของเขา
ค. ประสบการณ์ที่เด็กได้รับจากบ้าน จากโรงเรียน จากสังคม ในปฐมวัย
ง. ปฐมวัย เป็นวัยแห่งการก่อรูปของนิสัยใจคอและบุคลิกภาพ

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 4
ก. แม้คนไทยจะพูดหรือใช้ภาษาไทยได้
ข. ภาษาไทยก็เช่นเดียวกันมีปัญหากว้างขวางมาก
ค. แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีปัญหาในการใช้ภาษา
ง. การสื่อความคิดไม่ว่าโดยการพูด การเขียน ย่อมเกิดปัญหาทั้งสิ้น

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 3
ก. ในปัจจุบันคำว่า สัญลักษณ์เข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น
ข. ที่กำหนดให้แทนสิ่งนั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อการง่ายการจดจำ
ค. และเป็นหลักฐานยืนยันความเป็นเจ้าของในกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ง. เปรียบเสมือนตราหรือเครื่องหมายของสิ่งต่างๆ

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 4
ก. กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. และเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตำแหน่ง
ค. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด
ง. ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัด

ข้อต่อไป

#6. "การรุกรานทางวัฒนธรรมเป็นปรากฎการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในสังคม วัฒนธรรมที่มีกำลังแรงกว่าจะไหลบ่าเข้าสู่สังคมที่มีวัฒนธรรมต่ำกว่า" ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#7. "สหภาพโซเวียตเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มองเห็นความสำคัญของพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ และหวังพึ่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เป็นเชื้อเพลิงพลังงานหลักของประเทศ" ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#8. "ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นด้วยในหลักการที่สมาคมธนาคารไทยได้เสนอให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของเงินกองทุนและเงินกู้จากร้อยละ เป็นร้อยละ 8" ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#9. "นอกจากกริยาบนแผ่นศิลาที่เรียกว่าศิลาจารึกแล้วยังมีจารึกที่มีบันทึกลายลักษณ์อักษรบนวัตถุเนื้อแข็งน้อยกว่า ศิลา ได้แก่ วัตถุประเภทไม้ ดินเผา และโลหะชนิดต่างๆ" ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#10. "กฎหมายประกันสังคม เป็นกฎหมายที่วิวัฒนาการและพยายามสะท้อนความจริงให้มากที่สุด เพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนความต้องการที่จำเป็นของสังคม" ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *