บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2

Results

-

#1. ให้ R แทนเซตของจำนวนจริง กำหนดให้ f : R → R เป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์ทุกอันดับ โดยที่ f"(x) = 2x + 1 และ f'(2) = 2 สมการของเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นสัมผัสเส้นโค้ง y = f (x) ที่จุด (1, 3) คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. ให้ Rแทนเซตของจำนวนจริง ให้ f : R → R, g : R → R และ h : R → R เป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์ทุกอันดับโดยที่ h(x)=x²+4, g(x) = h(f(x)-1) และ f'(1)=g'(1)=1 แล้วค่าของ f (1) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#4. ค่าของ P มีค่ามากที่สุด เท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#5. คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนจำนวน 30 คน มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 25 คะแนนและ 5 คะแนน ตามลำดับ ถ้านำคะแนนของนายสายชลและนางสาวฟ้าซึ่งสอบได้ 20 คะแนนและ 30 คะแนน ตามลำดับมารวมด้วยแล้วส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ถ้าอายุต่ำสุดของพนักงาน คือ 21 ปี แล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#11. ในการสำรวจสโมสรแห่งหนึ่งมีสมาชิกจำนวน 100 คน พบว่าชอบอุ่านนวนิยายหรือหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร อย่าง น้อย 1 รายการ และ มี 75 คน ชอบอ่านนวนิยาย มี 70 คน ชอบอ่านหนังสือพิมพ์ และ มี 80 คน ชอบอ่านนิตยสาร
มีสมาชิกอย่างน้อยกี่คนที่ชอบอ่านทั้งสามรายการ

ข้อต่อไป

#12. ให้ a และ b เป็นจำนวนจริง ถ้า ax⁵ + bx + 4 หารด้วย (x - 1)² ลงตัว แล้ว a - 6 เท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#13. จงหาค่าของ 2 sin² 60°(tan 5° + tan 85°) - 12 sin 70°

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#15. กำหนดให้ A, B และ C เป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐาน (nonsingular matrix) มิติ 3 X 3 และ I เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์การคูณมิติ 3 x 3

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *